Donegal County Council Logo
Baile > Cultúr > An Ghaeilge > Plean Teanga Contae 2016 - 2022

Plean Teanga Contae 2016 - 2022

 

COMHAIRLIÚCHÁN POIBLÍ

 

Tá Comhairle Contae Dhún na nGall, i gcomhar le roinnt eagraíochtaí Gaeltachta agus Gaeilge, ag dréachtú Plean Teanga do Chontae Dhún na nGall. Beidh sé de chuspóir ag an phlean seo borradh úr a chur faoi úsáid na Gaeilge in achan ghné den tsaol laethúil ar fud Chontae Dhún na nGall sna blianta amach romhainn.

 

Fáilteofar roimh thuairimí agus mholtaí thar go leor réimsí éagsúla, ar a n-áirítear;

 

 1. Brandáil an Phlean (lógó agus mana fógraíochta)  / Branding of the Plan (logo and promotional slogan)

 

 1. Gaeltacht Dhún na nGall / Donegal Gaeltacht

 

  1. An Ghaeltacht Oifigiúil (Limistéir Phleanála Teanga)  / the Official Gaeltacht (Language Planning Areas)
  2. Bailte Seirbhíse Gaeltachta / Gaeltacht Service Towns
  3. Na hOileáin Ghaeltachta / Gaeltacht Islands of Donegal
  4. Líonraí Pobail Gaeilge / Irish Language Network Communities

 

 1. Oideachas / Education

 

  1. Oideachas Gaeltachta / Gaeltacht Education
  2. Gaelscolaíocht / Irish-medium sector
  3. Scoileanna Béarla – English-medium sector
  4. Institiúidí Tríú Leibhéal agus eile (eg ITLC, Gaelchultúr, Acadamh, TEG) / Third Level and other Institutions
  5. Coláistí Samhraidh / Summer Colleges
  6. Cúrsaí Gaeltachta / Gaeltacht Courses for adults
  7. Ranganna Gaeilge / Irish language classes

 

 1. An Teaghlach / The Family

 

  1. Teaghlaigh Ghaeltachta / Gaeltacht Families
  2. Teaghlaigh lasmuigh den Ghaeltacht / Families outside Gaeltacht
  3. Imeachtaí agus Tacaíochtaí / Events and Supports

 

 1. Seirbhísí Poiblí / Public Services

 

  1. Comhairle Contae Dhún na nGall / Donegal County Council
  2. Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte / Health Service Executive
  3. Bord Oideachais agus Oiliúna / Education and Training Board
  4. An Garda Síochána
  5. An tSeirbhís Poist / An Post
  6. Seirbhísí eile / Other services

 

 1. An Ghaeilge sa Phobal / The Irish Language in the Community

 

  1. Coistí Pobail Gaeltachta / Gaeltacht Community Groups
  2. Coistí Pleanála Teanga sa Ghaeltacht / Language Planning Committees in Gaeltacht
  3. Coistí Gaeilge lasmuigh den Ghaeltacht / Irish language groups outside the Gaeltacht
  4. Eagraíochtaí ag tacú leis an Ghaeilge / Organisations actively supporting the Irish language  

 

 1. An Óige / Youth

 

  1. Cumainn Óige Gaeltachta / Gaeltacht Youth Groups
  2. Cumainn Óige Gaeilge lasmuigh den Ghaeltacht / Irish Language Youth Groups outside Gaeltacht
  3. Cur chun cinn na Gaeilge laistigh de chumainn óige eile ar fud an chontae / Promotion of Irish in other Youth Clubs in Donegal

 

 1. Féilte Contae / Imeachtaí Gaeilge – Festivals and Irish Language Events

 

  1. Seachtain na Gaeilge / Irish Language Week
  2. Tacú le Coirm ‘Ghael Linn’ / Éigse Uladh / Éigse Sheáin Bháin / Éigse Cholm Cille / Cabaret Craiceáilte – Supporting Irish language festivals/events
  3. Ciorcail chomhrá a spreagadh agus a bhunú / Encouraging and establishing conversation groups
  4. An Ghaeilge mar chuid d’Fhéilte agus d’imeachtaí eile sa chontae / Promoting use of Irish in countywide Festivals

 

 1. An Ghaeilge sa Ghnó – Irish and Business

 

  1. Gnólachtaí Gaeltachta / Gaeltacht Businesses
  2. Cothú na Gaeilge i measc gnólachtaí lasmuigh den Ghaeltacht / Promoting Irish amongst businesses outside the Gaeltacht
  3. Scéimeanna Tacaíochta / Poiblíochta i measc gnólachtaí / Support and publicity schemes amongst businesses

 

 1. Na Meáin agus an Teicneolaíocht / The Media and Technology

 

  1. Na Meáin Ghaeilge / Irish language media
  2. Na meáin shóisialta / Social Media

 

 1. An Duine Aonair

 

  1. Scéim Fáinne don Chontae? A Fáinne Scheme for Donegal?
  2. Scéim éigin ar nós Líofa? A Scheme similar to Líofa?

 

 1. An Turasóireacht

               1. Slí an Atlantaigh Fhiáin / Wild Atlantic Way etc

 

 1. Monatóireacht agus Nuashonrú – Monitoring and Updating

 

 

Glacfar fosta le moltaí i dtaca le réimsí eile nach bhfuil luaite anseo.

 

Thig leat aighneacht a chur i scríbhinn chuig:

 

Plean Teanga 2016 - 2022, Oifig na Gaeilge, Comhairle Contae Dhún na nGall, Teach an Chontae, Leifear, Contae Dhún na nGall, nó trí ríomhphost chuig: sdaimhin@ccdhunnangall.ie roimh An Aoine 10 Meitheamh 2016.

 

Oifig na Gaeilge, Comhairle Contae Dhún na nGall: 074 9172496

 

Sa bhreis ar na haighneachtaí scríofa, tá an Chomhairle agus ár gcuid Páirtnéirí, ag reáchtáil sraith Cruinnithe Poiblí mar atá leagtha amach san fhógra thíos.

 

Is é a bheas i gceist leis an Chruinniú Poiblí ná Cur i Láthair 30 bomaite, agus Ceardlann ina dhiaidh le moltaí agus tuairimí a phlé agus a bhailiú.

 

Beidh fáilte roimh dhaoine nach bhfuil líofa sa Ghaeilge, agus déanfar socruithe chun tacú leis seo.

 

NB: Beidh nasc chuig an Suirbhé Ar Líne anseo ó thús na seachtaine seo chugainn. 

 

SCEIDEAL NA GCRUINNITHE POIBLÍ

 

Ionad

Venue

Dáta agus Am

Date and Time

 

Áras Sheáin Bháin

Baile na Finne

 

Déardaoin 12 Bealtaine

Thursday 12th May

7pm – 8.15pm

 

Ionad Ealaíne Balor / Balor Arts Centre

Bealach Féich / Ballybofey

 

Dé Luain 16 Bealtaine

Monday 16th May

7pm – 8.15pm

 

Óstán na Mainistreach / Abbey Hotel

Baile Dhún na nGall / Donegal Town

 

Dé Máirt 17 Bealtaine

Tuesday 17th May

7pm – 8.15pm

 

Leabharlann Bhun Cranncha Buncrana Community Library

Bun Cranncha / Buncrana

 

Déardaoin 19 Bealtaine

Thursday 19th May

7pm – 8.15pm

 

Áislann Chill Chartha

Cill Chartha

 

Dé Máirt 24 Bealtaine

Tuesday 24th May

7pm – 8.15pm

 

An Chrannóg

Doirí Beaga

Gaoth Dobhair

 

Déardaoin 26 Bealtaine

Thursday 26th May

7pm – 8.15pm

 

Ionad Teampall Chróine

An Clochán Liath / Dungloe

 

Dé Máirt 31 Bealtaine

Tuesday 31st May

7pm – 8.15pm

 

An tIonad Cultúrtha Réigiúnach /  Regional Cultural Centre

 

Leitir Ceanainn / Letterkenny

 

Déardaoin 2 Meitheamh

Thursday 2nd June

7pm – 8.15pm

 

Ionad Acmhainne Mhíobhaigh / Mevagh Resource Centre

Na Dúnaibh / Downings

 

Dé Máirt 7 Meitheamh

Tuesday 7th  June

7pm – 8.15pm

 

Rátáil an leathanach

Déan rogha thíos

Léarscáileanna

Map Portal

 • winterweather Image
 • NWGreenway network icon
 • Donegal Tourism Logo
 • Rennet Image
 • NPPR Logo
 • Donegal Gathering Logo
 • Donegal Diaspora Logo
 • Public Art logo
 • Regional Cultural Centre logo
 • Spaceial logo
 • IrishWater
 • LEO