Donegal County Council Logo
Baile > Gnó > Ag tacú le gnó agus geilleagar > Tograí Trasteorann

BORD COMHPHÁIRTÍOCHTA AN IARTHUAISCIRT (BCIT)

Is eagraíocht il-earnálach é an BCIT, a dtagann a chuid ball ó Bhord Forbartha Contae Dhún na nGall (BFC) agus Bord Straitéise Dhoire, Comhairle Ceantair an tSratha Báin agus Comhairle Buirge Léim an Mhadaidh.  Is é is aidhm leis an chomhpháirtíocht seo cur chuige comhordaithe agus comhoibriú a chur chun cinn i dtaca le forbairt eacnamaíochta, shóisialta agus chultúrtha, ar bhonn trasteorann, in Iarthuaisceart na hÉireann. Is aidhm leis comhoibriú agus comhpháirtíocht a chur chun tosaigh i gcomhthéacs Thairseach Leitir Ceanainn / Dhoire mar a aithnítear é sa Straitéis Spásúil Náisiúnta agus sa Straitéis um Fhorbairt Réigiúnach, agus fosta i gcomhthéacs Thogra Thairseach an Iarthuaiscirt mar atá á chur chun cinn ag an dá rialtas thuaidh agus theas.

 

Is í Comhairle Contae Dhún na nGall a dhéanann obair rúnaíochta don BCIT. San am i láthair, tá Bord Comhpháirtíochta an Iarthuaiscirt i mbun Plean Gníomhaíochta a ullmhú don Iarthuaisceart, le tacaíocht ón Ionad Idirnáisiúnta le haghaidh Forbairt Áitiúil agus Réigiúnach (IIFÁR) agus i gcomhar leis an Roinn Forbartha Réigiúnaí (TÉ) agus An Roinn Comhshaoil agus Rialtais Áitiúil (sa Phoblacht).

 

Tá ceithre mheitheal oibre bunaithe le haghaidh gach ceann de na téamaí seo a leanas a aithníodh mar réimsí tábhachtacha ar chóir díriú orthu agus plean gníomhaíochta á ullmhú:

 

(1)  Cultúr agus Tionscail Chruthaitheacha (Cultúr agus Sóisialta agus Meáin Dhigiteacha)

(2)  Athnuaiteáin agus an Geilleagar Glas

(3)  Nuálaíocht Sláinte (a bhfuil dhá ghné ag baint leis:  Nuálaíocht Straitéiseach - Ionaid Barr Feabhais, le forbairt eacnamaíochta a thiomáint; agus Leas an Duine agus Caighdeán Maireachtála, le béim ar an chuimsiú sóisialta agus ar leas an duine)

(4)  Turasóireacht

 

Lena chois seo, aithníodh téamaí trasghearrtha atá fíorthábhachtach d'fhorbairt na gcroí-théamaí.  Ina measc seo tá: forbairt eacnamaíochta, nascacht (iompar agus leathanbhanda san áireamh), oideachas agus scileanna, an timpeallacht, agus forbairt tuaithe. Na ceithre pháipéar oibre a thiocfaidh amach as na ceithre mheitheal oibre, cuideoidh siad le deiseanna breise comhoibrithe a aithint laistigh de gach ceann de na téamaí, agus na príomhstraitéisí/gníomhaíochtaí a bheas mar bhonn ag Plean Gníomhaíochta an BCIT.

 

Fá choinne tuilleadh eolais, déan teagmháil le Bn. Uas. Róisín McBride trí ríomhphost rmcbride@donegalcoco.ie   

 

 

 

 

Fóram Eacnamaíochta Thairseach Dhún na nGall

 

Bunaíodh Fóram Eacnamaíochta Thairseach Dhún na nGall in 2013 mar fhóram agus ardán comhordaithe neamhreachtúil, ag tabhairt le chéile na bpáirtithe leasmhara ábhartha sin a thig oibriú ar bhonn gcomhpháirtíochta leis an tairbhe is mó agus is féidir a chinntiú don chontae agus don réigiún trí gach gné de gheilleagar an Tairsigh a fhorbairt.  Is í Comhairle Contae Dhún na nGall a dhéanann obair rúnaíochta don Fhóram.   Le linn 2014, leanfaidh an Fóram ag obair ar chur chun cinn na spriocanna agus na gcuspóirí i dtaca le forbairt eacnamaíochta Thairseach Leitir Ceanainn. Déanfar an obair seo ar bhonn trasteorann chomh maith trí Bhord Comhpháirtíochta an Iarthuaiscirt i gcomhthéacs Thogra Thairseach an Iarthuaiscirt (TTIT).

 

Fá choinne tuilleadh eolais, déan teagmháil le Bn. Uas. Róisín McBride trí ríomhphost rmcbride@donegalcoco.ie

 

 

 

 

Rátáil an leathanach

Déan rogha thíos

Léarscáileanna

Map Portal

 • winterweather Image
 • NWGreenway network icon
 • Donegal Tourism Logo
 • Rennet Image
 • NPPR Logo
 • Donegal Gathering Logo
 • Donegal Diaspora Logo
 • Public Art logo
 • Regional Cultural Centre logo
 • Spaceial logo
 • IrishWater
 • LEO