Donegal County Council Logo

Sa Rannóg Seo

Baile > Seirbhísí > Bailiú Ioncaim > Rátaí Tráchtála

Rátaí Tráchtála

 

Cad é mar a thig liom mo rátaí a íoc?

 

Scéim Dreasachta Rátaí

 

Déan teagmháil le ball foirne

 

Frequently asked questions

 

Naisc agus Foirmeacha

 

Cad é mar a thig liom mo rátaí a íoc?

Tá cúpla dóigh éagsúil le híocaíocht a dhéanamh, mar seo a leanas:

 • Dochar Díreach (íocaíochtaí míosúla leis na híocaíochtaí a spré amach thar thréimhse de mhíonna.  Íoslódáil an Fhoirm Dhochar Díreach, líon isteach agus seol ar ais í chuig an seoladh ar an fhoirm.
 • Buanordú (íocaíochtaí míosúla leis na híocaíochtaí a spré amach thar thréimhse de mhíonna.  Caithfear é seo a shocrú i do bhanc agus beidh do chuid sonraí bainc de dhíth, le fáil thíos.
 • Ríomhaistriú Airgid ó do chuntas bainc.  Tabhair d'uimhir chuntais chustaiméara agus tú ag déanamh íocaíochta ar an dóigh seo.
 • Cárta Creidmheasa nó Dochair trí scairt a chur ar 074 91 53900 le linn uaireanta oifige agus d’uimhir chuntais chustaiméara a lua.
 • Le Frith-Áireamh (Faoi Alt 58 den Acht Rialtais Áitiúil 1941 ) (Má tá i dteideal airgid ón Chomhairle is féidir sin a úsáid le híoc as do bhille rátaí).
 • Go pearsanta sna hIonaid Seirbhíse Poiblí nó san Oifig s'againne i mBun Cranncha le linn uaireanta oifige.

Sonraí cuntais bainc s'againne

IBAN No.  IE48 ULSB 9860 1015 990110

BIC No.     ULSB IE 2D

  

Scéim Dreasachta Rátaí

Tugann an Scéim deontas suas le 5% den éileamh ráta bliantúil (seachas riaráiste), faoi réir ag uasmhéid de €250, agus faoi réir ag téarmaí agus coinníollacha áirithe a bheith comhlíonta.   Tugtar an deontas mar chreidmheas ag deireadh na bliana.  Le bheith i dteideal na Scéime Deontais do Ghnólachtaí Beaga, tá na téarmaí agus coinníollacha seo a leanas i bhfeidhm:

 • Is le rátaí na bliana seo amháin a bhaineann an deontas (ní bhaineann sé le haon riaráiste).
 • Caithfear na rátaí a bheith íoctha, ina n-iomláine, roimh an spriocdháta .i. 31 Deireadh Fómhair 2017 - san áireamh anseo tá custaiméirí a íocann trí dhochar díreach agus ordú buan gach mí.
 • Ní mór gan aon riaráiste a bheith ar an chuntas faoin spriocdháta.
 • Cuirtear an deontas leis an chuntas rátaí ag deireadh na bliana airgeadais, rud a bheas mar chreidmheas ar an chuntas custaiméara.

 

Déan teagmháil le Ball Foirne

Más mian leat plean íocaíochta a shocrú, má tá deacracht agat íocaíochtaí a dhéanamh, nó má tá aon cheist agat i dtaca le do chuntas rátaí, déan teagmháil le baill foirne s’againne agus beidh siad breá sásta cuidiú leat.

 

Ceantar Bardais Dhún na nGall                                    

Sharleen Tinney  -  (087) 0574901  - sharleen.tinney@donegalcoco.ie

Miriam Bonar   -  (087 3662219)  -  MBonner@donegalcoco.ie

 

Ceantar Bardais na nGleanntach                                  

Barry Travers  -  (087) 6084162  -  Barry.Travers@donegalcoco.ie

 

Ceantar Bardais Leitir Ceanainn                   

Lorraine Bonner  -  (087) 2041529  -  LorraineBonner@donegalcoco.ie

Declan Gallagher   -  (087) 6906695  -  Declan.Gallagher@donegalcoco.ie                   

                       

Ceantar Bardais Shrath an Urláir                    

Kathleen Anderson  -   (087) 1674262  -  Kathleen.Anderson@donegalcoco.ie

Michelle McDaid  -   (087) 0574682  -  MichelleM@donegalcoco.ie

 

 

Ceantar Bardais Inis Eoghain                                    

Paula McCann  -   (087) 0574596  - Paula.mccann@donegalcoco.ie

Marie Deeney  -  (074) 9373737  -  Marie.deeney@donegalcoco.ie

                                                                                                     

Ceisteanna Coitianta:

 

Cad é an rud é Rátaí Tráchtála?

Is é atá i rátaí tráchtála ná cáin mhaoine ar áitribh / réadmhaoine tráchtála. Tá rátaí iníoctha ar mhaoin tráchtála a bhfuil luacháil déanta orthu ag an Choimisinéar Luachála.  Eisítear éileamh rátaí chuig gach íocóir rátaí ag tús gach bliana.

 

Cad é an rud é sonrasc Tobhach Réadmhaoine Iontrála (TRI)?

Má dhéantar luacháil ar réadmhaoin úr le linn na bliana, is féidir go bhfaighidh tú Tobhach Readmhaoine Iontrála (TRI) seachas éileamh rátaí.  An bhliain dár gcionn, gheobhaidh tú d'éileamh rátaí.  

 

Cad é mar a oibrítear amach mo bhille Rátaí Tráchtála?

Oibrítear amach do rátaí tríd an ráta bliantúil ar luacháil a iolrú faoi fhigiúr eile ar a dtugtar 'an luach inrátaithe ar do réadmhaoine'.  Is í an Oifig Luachála a shocraíonn an luacháil inrátaithe ar do réadmhaoin, agus cuirtear an t-eolas seo ar fáil duit ar do bhille rátaí.  Is féidir do rátaí a oibriú amach tríd an sampla simplí seo thíos a úsáid:

Luacháil ar an réadmhaoin:                             €100.00

Ráta Bliantúil ar an Luacháil (2016):            €68.65

Rátaí atá le híoc:                                        €6,865.00 (nó €100 x €68.65)

 

Cad é a tharlaíonn má éirím as seilbh réadmhaoine nó má dhíolaim an réadmhaoin?

Caithfidh úinéir réadmhaoine, nó gníomhaire ar a shon, a chur in iúl do Chomhairle Contae Dhún na nGall má dhéantar suim i réadmhaoin inrátaithe a aistriú nó a dhíol (Alt 32 den Acht um Athchóiriú Rialtais Áitiúil 2014)

Caithfidh an duine atá ag aistriú na réadmhaoine, bíodh sin an t-úinéir nó an sealbhóir, na rátaí ar fad atá le híoc a íoc ag am an aistrithe / an díolacháin.  Mura dtugann tú fógra do Chomhairle Contae Dhún na nGall i dtaca leis an athrú leasa laistigh de 14 lá ó dháta an aistrithe, d'fhéadfaí pionós a ghearradh as gan cloí leis na rialacháin sa mhéid is gurb ar an úinéir a thiteann an dualgas as an mhéid atá le híoc, atá comhionann le leibhéal na rátáí atá gan íoc (suas go dtí uasmhéid d'íocaíochtaí dhá bhliain)  Tháinig an fhreagracht seo i bhfeidhm ar an 1 Iúil 2014.

 

An íocaim rátaí go fóill má tá mo réadmhaoin folamh?

Mura mbíonn an réadmhaoin i seilbh éinne agus má bhíonn sí ar fáil le léasú nó le ligint ar cíos, caithfidh tú grianghraif den réadmhaoin (taobh istigh agus taobh amuigh) a sholáthar mar fhianaise go bhfuil an réadmhaoin folamh agus nach bhfuil sí i seilbh éinne.   Caithfear fianaise, go bhfuil an réadmhaoin ar fáil le léasú, a sholáthar i bhfoirm fógra i nuachtán áitiúil, litir ó ghníomhaire eastáit nó grianghraf den réadmhaoin ar a bhfuil comhartha 'le léasú / le ligint ar cíos'  ar taispeáint ar an réadmhaoin. 

 

An íocaim rátaí má tá mo réadmhaoin á cóiriú / druidte le cóiriú?

Má tá réadmhaoin á cóiriú nó má tá sí druidte le cóiriú, ba chóir duit dul i dteagmháil linn le go dtig linn scrúdú a dhéanamh.  Ní íoctar rátaí don tréimhse ina mbíonn an réadmhaoin á cóiriú, ar an choinníoll go ndéantar é seo a dheimhniú. 

 

Cad é a tharlaíonn má tá athrú struchtúrtha ar mo réadmhaoin? 

Ní féidir athbhreithniú a fháil ar luacháil réadmhaoine ach amháin má tá athrú ábhartha tagtha ar an réadmhaoin ón luacháil dheireanach.  Is féidir gur tharla sé seo de bharr oibreacha athchóirithe / méadaithe nó nuair a athraítear an réadmhaoin ar ais chuig úsáid tí, teaghlaigh nó talmhaíochta. Tá foirm iarratais i dtaca le hathbhreithniú a lorg uaidh seo, agus ba chóir í a sheoladh ar aghaidh chuig an Choimisinéir Luachála, Oifig na Luachála, Ionad Irish Life, Sráid na Mainistreach Íochtarach, Baile Átha Cliath 1, leis an táille chuí.

 

 

Naisc agus Foirmeacha

 

www.valoff.ie (Is í an Oifig Luachála a dhéanann luacháil ar réadmhaoine tráchtála)

 

www.localenterprise.ie/donegal (Tá réimse seirbhísí ar fáil do ghnólachtaí i nDún na nGall ó Oifig Fiontair Áitiúil Dhún na nGall).

 

Foirm Dhochar Díreach (líon isteach agus seol ar ais chuig Comhairle Contae Dhún na nGall).

 

Iarratas go ndéanfaí athluacháil de bharr athrú suntasach - íoslódáil Foirm Iarratais agus Bileog Eolais.

 

Foirm Alt 32 – lena chur in iúl do Chomhairle Contae Dhún na nGall nuair a stadann do sheilbh ar réadmhaoin nó nuair a dhíolann tú an réadmhaoin.

 

 

Rátáil an leathanach

Déan rogha thíos

Léarscáileanna

Map Portal

 • winterweather Image
 • NWGreenway network icon
 • Donegal Tourism Logo
 • Rennet Image
 • NPPR Logo
 • Donegal Gathering Logo
 • Donegal Diaspora Logo
 • Public Art logo
 • Regional Cultural Centre logo
 • Spaceial logo
 • IrishWater
 • LEO