Donegal County Council Logo
Home > Services > Planning > Planning Policy > Creat Beartais don Fhuinneamh Gaoithe

 

ATHRÚ UIMHIR 2 AR PHLEAN FORBARTHA CONTAE DHÚN NA NGALL 2018-2024 (ARNA LEASÚ) MAIDIR LE CREAT BEARTAIS le haghaidh FUINNEAMH GAOITHE 

 

Ar an 18 Iúil, 2022 rinne Comhairle Contae Dhún na nGall leasú ar Phlean Forbartha Contae Dhún na nGall, 2018-2024 (arna leasú), dar teideal thuas, i gcomhréir le hAlt 13 den Acht thuas agus ar an 20 Nollaig 2022 d’eisigh an tAire Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta Ordachán chuig an Chomhairle faoi fhorálacha Alt 31 den Acht ag tabhairt ordúchán don Údarás céimeanna áirithe a ghlacadh maidir leis an Athrú. Rinne Comhaltaí na Comhairle plé ar an Athrú a dhéanamh i gcomhréir le forálacha Alt 13 den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000 (arna leasú), lena n-áirítear próiseas an Ordacháin Aireachta a thabhairt chun críche, chomh maith leis na nósanna imeachta i dtaca leis an Mheasúnacht Straitéiseach Timpeallachta agus i dtaca leis an Mheasúnacht Iomchuí a thabhairt chun críche faoi seach, ag Cruinniú Iomlánach den Chomhairle ar an 30 Eanáir, 2023. Tá na doiciméid a bhaineann leis an Athrú le fáil ag na naisc go díreach thíos faoi seo faoin cheannteideal ‘Doiciméid Dhaingnithe’.

 

Doiciméid Dhaingnithe

An tAthrú, ag ionchorprú an Ordacháin Aireachta, eisithe faoi Alt 31 den Acht um Pleanáil agus Forbartha

Nasc chuig Léarscáil Idirghníomhach (Daingnithe)

 

Doiciméid Aireachta

Ordachán an Aire

 

Doiciméid de chuid an Údaráis Phleanála

Tuarascáil Timpeallachta

Ráiteas MST

Cinneadh ‘Deiridh’ maidir le Measúnacht Iomchuí

Cinneadh maidir le ‘Scagthástáil’ ar an Mheasúnacht iomchuí

 

Doiciméid Chúlra

Réamhra don Athrú 

An Dréacht-Athrú

Aighneachtaí/Breathnúcháin Scríofa a fuarthas le linn Comhairliúchán Poiblí ar an Dréacht-Athrú 

Tuairisc S.13(4) an Phríomhfheidhmeannaigh maidir leis an Chomhairliúchán Poiblí

Fógra an Aire maidir le Rún chun Ordachán a Eisiúi

Dréacht-Ordachán

Tuairisc Alt 31(8) an Phríomh-Fheidhmeannaigh ar Dhréacht-Treoir an Aire