Donegal County Council Logo

Sa Rannóg Seo

Baile > An Chomhairle > Na Meáin > An Lárcholún > Sábháilteacht Bóthair

Ar ais ar scoil agus sábháilteacht bóthair

 

Tá Meitheal Sábháilteachta Bóthair Dhún na nGall ag cur i gcuimhne do thiománaithe, do rothaithe agus do pháistí a bheith an-chúramach ar na bóithre ar fud an chontae agus tús á chur leis an scoilbhliain úr.

 

Le páistí agus teaghlaigh a choinneáil sábháilte ar na bóithre caithfear moilliú síos, déanamh de réir na dteorainneacha luais, agus a bheith fíor-chúramach nuair a bhítear ag dul thart ar bhus atá stoptha ar thaobh an bhealaigh mhóir.

 

Is é a dúirt Brian Ó Domhnaill, Oifigeach Sábháilteachta Bóthair le Comhairle Contae Dhún na nGall, ‘Tá cúram agus freagracht na sábháilteachta in aice le scoileanna agus in aice le busanna scoile orainn uilig, chan amháin ar dhaltaí, ar thuismitheoirí agus ar mhúinteoirí. Caithfidh tiománaithe súil ghéar a choinneáil amach fá choinne páistí, cuid mhór acu a bheas ag siúl, ag rothaíocht, ag taisteal ar bhusanna agus á bhfágáil agus á dtógáil i gcarranna, mar sin de caithfidh tiománaithe a bheith ar a n-airdeall ó thaobh na sábháilteachta de agus a bheith fíor-fíor-chúramach. Bíonn na bóithre an-ghnoitheach le linn na chéad seachtaine ar scoil arís agus tá mé ag iarraidh ar gach duine a bhíonn amuigh ar na bóithre a chuimhneamh go mbeidh na páistí ar ais i mbun an turais laethúil seo arís.  Caithfidh muid a bheith tuisceanach go mbeidh líon mór páistí ag freastal ar scoil don chéad uair riamh.  Déanaimis cinnte de go mbeidh am iontach dearfach acu, trí mhoilliú síos agus trí bheith níos cúramaí nuair a bhíonn tú ag tiomáint in aice le scoil nó thart ar scoil. Tá sé tábhachtach dul trasna an bhóthair go sábháilte gan aon rud eile a bheith ag cur isteach ort, bíodh sin ag caint le cairde, ag téacsáil ar ghutháin nó ag éisteacht le ceol ar chluasáin.

 

‘Caithfidh tiománaithe a chuimhneamh chomh maith go dtarlaíonn cuid mhór timpistí bóthair de bharr gan aird a bheith acu ar an bhóthar os a gcomhair amach. Tá méadú ar líon na dtuairiscí atá ag teacht isteach ó Mhaoir Scoile, ó thuismitheoirí imníocha agus ó mhúinteoirí maidir tiománaithe atá mífhoighdeach agus tiománaithe nach bhfuil in ann fanacht go foighdeach fiú nuair a bhíonn páistí ag trasnú an bhóthair. Níl leithscéal ar bith ann le beatha páistí a chur i gcontúirt, nó sábháilteacht daoine eile ar an bhóthar, go háirithe má tá siad ag déanamh an turais ar luas atá ag fóirstean dóibh féin agus sábháilte dóibh féin. Tá an drochpháirceáil thart ar scoileanna ag cur le heaspa sábháilteachta chomh maith agus dá bharr sin tá muid ag tathant ar dhaoine cuidiú leis na scoileanna trí bheith ag tiomáint go cúramach agus go hairdeallach agus le páirceáil i bhfad ar shiúl ó áiteanna thart ar scoileanna a bhfuil cosc ar pháirceáil iontu. Caithfidh tiománaithe, ar an chéad dul síos, a bheith freagrach as a gcuid gníomhartha féin.’

 

“Le tamall anuas bhí roinnt tragóidí ar na bóithre anseo, agus tá i bhfad barraíocht daoine ag fáil bháis i nDún na nGall, nó á ngortú go dona, de bharr timpistí bóthair. Taobh thair d’achan staitistic tá scéal ann faoi athair nó máthair, mac nó iníon, deartháir nó deirfiúr, garpháiste, comhghleacaí oibre, cara scoile nó cara maith, a raibh athrú iomlán déanta ar a saol i bhfaiteadh na súl de bharr timpiste bóthair.  Ach ní gá go mbeadh sé mar seo. Ní timpistí gan chúis iad na tionóisc a tharlaíonn ar na bóithre. Is féidir iad a sheachaint agus má oibríonn achan duine le chéile is féidir linn tuilleadh tragóidí sa phobal seo a sheachaint. Is ar na daoine agus ar na pobail laistigh den chontae atá an tsábháilteacht bóthair ag brath. Tá freagracht agus cúram na sábháilteachta ar achan duine.’

 

Is féidir le tuismitheoiri agus le múinteoirí páistí a ullmhú chomh maith don turas chun na scoile, agus ón scoil, trí bheith ag labhairt faoin tábhacht a bhaineann le sábháilteacht ar na bóithre. Táthar ag iarraidh ar thuismitheoirí agus ar chaomhnóirí iarracht mhór a dhéanamh dea-iompar sábháilteachta a chleachtadh an t-am ar fad, mar an rud a tchí an páistí ghní an páiste. Mar sin de, má shiúlann do pháiste chun na scoile, nó má théann siad ar rothar, moltar duit iad a thabhairt ar an turas roimh ré agus a chinntiú go bhfuil a fhios acu cá bhfuil siad ag dul. Má théann siad sa charr nó ar an bhus, déan cinnte go dtuigeann siad chomh tábhachtach agus atá sé an crios sábhála a chaitheamh i gcónaí, agus a bheith ina suí go dtí go mbíonn an fheithicil páirceáilte go sábháilte san áit a bhfuiltear le tuirlingt.

 

D’iarrfaimis arís ar scoileanna agus ar mhúinteoirí cuidiú linn tús áite a thabhairt don tsábháilteacht i mbliana tríd an tsábháilteacht a thabhairt isteach mar chuid thábhachtach dá bpleananna teagaisc agus trí smaointiú ar cheacht sábháilteachta bóthair a fháil ó acmhainní sábháilteachta an RSA le húsáid ina gcuid ranganna. Tá roinnt áiseanna ar fáil do bhunscoileanna agus do mheánscoileanna agus is féidir cóipeanna de na háiseanna sin a fháil ach dul i dteagmháil le hOifigeach Sábháilteachta Chomhairle Contae Dhún na nGall nó trí dhul i dteagmháil go díreach leis an Údarás um Sábháilteacht Bóthair.

 

Moltaí Sábháilteachta Bóthair:

 • Lig na páistí amach as an fheithicil ar an taobh cheart  sa dóigh is nach mbeidh orthu dul trasna an bhóthair;
 • Ná scairt amach ón taobh eile den bhóthar, mar nach bhfuil amharc forimeallach go ró-mhaith ag páistí óga agus is féidir nach bhfeicfidh siad feithiclí ag teacht ina dtreo agus iad ag dul trasna an bhóthair;
 • Má tá tú ag fanacht ar pháiste atá ag teacht ar bhus, bí i do sheasamh ar an taobh chéanna den bhóthar agus atá stad an bhus;
 • Bíodh neart ama agat  le súil a choinneáil amach do pháistí ag an áit atá socraithe le páistí a phiocadh suas ón scoil;
 • Ná bí ag páirceáil róchóngarach do thrasrian marcáilte scoile;
 • Bí cúramach nuair a bhíonn tú ag dul isteach, nó ag teacht amach as, cabhsaí.
 • Coinnigh súil amach fá choinne páistí atá ar an bhóthar, nó atá cóngarach don bhóthar, ar maidin agus i ndiaidh na scoile;
 • Moilligh síos nuair  atá tú ag dul thart ar bhus scoile atá stoptha.

 

Ba chóir do thiománaithe, ar an chéad dul síos, a bheith freagrach as a gcuid gníomhartha féin.

Rátáil an leathanach

Déan rogha thíos

Léarscáileanna

Map Portal

 • winterweather Image
 • NWGreenway network icon
 • Donegal Tourism Logo
 • Rennet Image
 • NPPR Logo
 • Donegal Gathering Logo
 • Donegal Diaspora Logo
 • Public Art logo
 • Regional Cultural Centre logo
 • Spaceial logo
 • IrishWater
 • LEO