Donegal County Council Logo

Sa Rannóg Seo

Baile > Pobal > Maoiniú do do choiste > Athnuachan Baile Sráidbhaile 2020

Scéim Athnuachana Baile agus Sráidbhaile 2020

Dept Rural & Comm Development logo  Project Ireland 2040 logo  DCC logo   LCDC Logo

   

Scéim Athnuachana Baile agus Sráidbhaile 2020

Cuireann an Scéim Athnuachana Baile agus Sráidbhaile maoiniú ar fáil do thograí a thacaíonn lenár mbailte agus sráidbhailte tuaithe. Is eilimint amháin é an scéim seo de phacáiste €30 milliún de thacaíochtaí comhtháite atá mar chuid den Chlár Infheistíochta um Fhorbairt Tuaithe, a fhaigheann maoiniú faoi Thionscadal Éireann 2040 agus tríd an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail.   Is iad na heilimintí eile den phacáiste ná CLÁR agus An Scéim le haghaidh Bonneagar Aeraíochta Lasmuigh.

 

Is í An Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail a mhaoiníonn an Scéim Athnuachana Baile agus Sráidbhaile, agus is iad na húdaráis áitiúla a dhéanann í a reáchtáil.

 

Tá an Scéim Athnuachana Baile agus Sráidbhaile 2020 curtha in oiriúint go sonrach chun dul i ngleic leis na dúshláin atá ag teacht chun cinn de bharr COVID-19, dírithe ar bhailte tuaithe agus ar shráidbhailte tuaithe ina bhfuil daonra níos lú ná 10,000, agus dá bharr sin tá Beart úr tugtha isteach mar fhreagairt ar Covid-19, beart ar a dtugtar an Beart Brostaithe mar fhreagairt ar COVID-19.  

 

Beart Brostaithe 2020 mar fhreagairt ar COVID-19

 

 • Tá dhá Bhabhta ar leith leis an Bheart Brostaithe: Babhta 1 agus Babhta 2
 • Tá sé de chuspóir ag an Bheart Brostaithe cuidiú le tograí a chur i bhfeidhm, in achar gairid ama, a théann i ngleic leis na dúshláin ghearrthéarmacha atá ann tuilleadh daoine a mhealladh chuig bailte tuaithe agus sráidbhailte tuaithe, chomh maith le cuidiú le gnólachtaí/pobail áitiúla chun riachtanais shláinte d’ardchaighdeán a chur i bhfeidhm, go háirithe an scaradh sóisialta.  
 • Ba chóir gur fá choinne soláthairtí nó seirbhísí i bhfoirm caipitil atá na tograí seo, nó fá choinne tograí oibre gearrthéarmacha seachas na tograí níos fadtéarmaí a fhaigheann maoiniú faoin Scéim Athnuachana Baile agus Sráidbhaile de ghnáth.
 • Ba chóir go mbeadh cur chuige úr nó nuálach i gceist sna freagairtí seo ar na dúshláin atá roimh na pobail áitiúla / na gnólachtaí áitiúla.
 • Is gá na tograí a bhaineann leis an bheart seo a bheith curtha i gcrích roimh dheireadh 2020.
 • Is é €25,000 an maoiniú is mó is féidir a fháil do gach togra ar leith, ach breathnófar ar mhaoiniú de €40,000 a thabhairt i gcás líon beag tograí a d’fhéadfadh tionchar mór a imirt.

 

Tá Comhairle Contae Dhún na nGall ar lorg Léirithe Spéise anois ó Bhailte agus ó Shráidbhailte a bhféadfadh togra cuí a bheith acu lena mheas.  

 

Tá muid ag iarraidh ar gach coiste baile/sráidbhaile Léiriú Spéise mar atá iniata a dhéanamh agus é a sheoladh chuig an Rannóg Forbartha Pobail, Comhairle Contae Dhún na nGall ar [email protected] nó ag an nasc thíos. Scríobh Léiriú Spéise Babhta 1 nó Babhta 2 air, de réir mar is cuí.

 

Tá critéir shainmhínithe agus spriocdhátaí ar leith, chun iarratas a dhéanamh, ag baint leis An Bheart Brostaithe mar fhreagairt COVID-19, mar seo a leanas:

 

 • Babhta 1 Covid-19: Is é 12 meánlae Dé hAoine 19 Meitheamh 2020 an dáta deireanach le Léirithe Spéise a bheith faighte ag Comhairle Contae Dhún na nGall, lena meas agus lena gcur in ord tosaíochta.

         - Ansin, tá ar Chomhairle Contae Dhún na nGall na hiarratais a chur chuig an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail roimh an 3 Iúil 2020.

 

 • Babhta 2 Covid-19: Is é 12 meánlae Dé Céadaoin 8 Iúil 2020 an dáta deireanach le Léirithe Spéise a bheith faighte ag Comhairle Contae Dhún na nGall, lena meas agus lena gcur in ord tosaíochta.

         - Ansin, tá ar Chomhairle Contae Dhún na nGall na hiarratais a chur chuig an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail roimh an 14 Lúnasa 2020.

 

Pointí Tagartha:

 • Béim ar an Réimse Poiblí
 • 90% den deontas ón Roinn
 • Méid na nDeontas:
  • Babhta 1 : 5 cinn d’iarratais; 4 cinn ar fiú €25,000 iad, agus ceann amháin ar fiú €40,000 é.
  • Babhta 2 : 5 cinn d’iarratais; 4 cinn ar fiú €25,000 iad, agus ceann amháin ar fiú €40,000 é.
 • Ar bhonn tairiscint iomaíoch
 • Is í an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail a dhéanfaidh an rogha deiridh maidir le deontais.

Déan cinnte na Critéir i dtaca leis an Bheart Brostaithe a léamh le haghaidh tuilleadh eolais.

 

Achoimre ar an Scéim Athnuachana Baile agus Sráidbhaile 2020 - Achoimre ar an Bheart Brostaithe

 

Babhta 1 den Bheart Brostaithe sa Scéim Athnuachana Baile agus Sráidbhaile 2020 - Léiriú Spéise

 

Babhta 2 den Bheart Brostaithe sa Scéim Athnuachana Baile agus Sráidbhaile 2020 - Léiriú Spéise

 

 

 

Scéim Athnuachana Baile agus Sráidbhaile 2020

 

Beidh an Scéim Athnuachana Baile agus Sráidbhaile ag feidhmiú ar an bhonn chéanna agus a reáchtáladh í le roinnt blianta anuas, cé go mbeidh béim ar leith ar thograí a mbeidh toradh dearfach eacnamaíochta orthu agus a chuideoidh le bailte agus sráidbhailte teacht fríd na dúshláin a bhaineann le COVID-19.   Leanfaidh an scéim de bheith ag tacú le gníomhaíochtaí sa réimse poiblí agus le háiseanna lár baile a fheabhsú, go háirithe nuair a chuireann sé seo le téarnamh geilleagrach agus/nó téarnamh sóisialta i mbaile nó i sráidbhaile.

 

Is é an deontas is lú atá ar fáil ná €20,000, agus is iondúil gurb é €100,000 an deontas is mó.   Faoin scéim, breathnófar ar dheontas de €200,000 i líon beag cásanna nuair is féidir a thaispeáint go láidir go mbeidh buntáiste eisceachtúil ann don bhaile atá i gceist.

 

Tá Comhairle Contae Dhún na nGall ar lorg Léirithe Spéise anois ó Bhailte agus ó Shráidbhailte a bhfuil togra cuí acu lena mheas. Tá muid ar lorg Léirithe Spéise anois maidir le Bailte agus Sráidbhailte nach bhfuair aon mhaoiniú san am atá thart nó iad siúd a bhfuil tograí curtha i gcrích acu cheana féin faoi scéimeanna roimhe seo.

 

Déanfar gach Léiriú Spéise a mheas ar bhonn na dtosaíochtaí atá leagtha amach in Achoimre na Scéime, agus is gá iad a nascadh leis na gníomhaíochtaí atá leagtha amach i bPlean Forbartha Chontae Dhún na nGall nuair is cuí sin.

 

 

Tá muid ag iarraidh ar gach coiste baile/sráidbhaile an Léiriú Spéise mar atá iniata a dhéanamh agus é a sheoladh chuig an Rannóg Forbartha Pobail, Comhairle Contae Dhún na nGall ar [email protected]

 

Tá tuilleadh eolais ar fáil trí chliceáil ar na naisc thíos:‌

 

Athnuachan Bailte agus Sráidbhaile 2020 - Achoimre ar an Phríomh-Scéim

 

Scéim Athnuachana Baile agus Sráidbhaile 2020 - Léiriú Spéise

 

Ba chóir Léirithe Spéise a bheith faighte againn, agus chan níos moille ná - 12 Meánlae Dé hAoine 10 Iúil 2020

 

Ina dhiaidh sin, measúnófar na léirithe spéise bunaithe ar an chreat scórála mar atá leagtha síos in Achoimre na Scéime, agus is féidir suas le 12 thogra a roghnú lena gcuid mionsonraithe a fhorbairt níos mó i gcomhpháirt le pobail áitiúla, agus le iad a chur isteach chuig an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail le measúnú breise a dhéanamh orthu.