Donegal County Council Logo
Home > Services > Roads Service > Roads Service Public Consultation > Active Travel R263 Malinmore Road Glencolmcille

Taistil Ghníomhaigh R263 Bóthar Mhálainn Mhóir Gleann Cholm Cille

AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT 2000 (arna leasú)
RIALACHÁIN PLEANÁLA AGUS FORBARTHA 2001 (arna leasú)
AIRTEAGAL 81

FÓGRA DE CHUID AIRTEAGAL 81, CUID 8 DE NA RIALACHÁIN THUAS, A BHAINEANN LE FORBAIRT ATÁ MOLTA AG COMHAIRLE CONTAE DHÚN NA NGALL

 

Tugann Comhairle Contae Dhún na nGall fógra leis seo go bhfuil sé gceist aici mar Chomhairle forbairt a dhéanamh ar áiseanna feabhsaithe do choisithe ar an chuid den R263 i nGleann Cholm Cille i gCeantar Bardasach Dhún na nGall.

 

Beidh an cosán atá molta, thart ar 320m ar fad, suite i mbailte fearainn Cill Fhathnaid agus Caiseal agus déanfar é a nascadh leis an chosán reatha ó Acomhal an R263/L5055 a fhad le hOideas Gael. Bainfear úsáid as an chiumhais atá ann cheana féin oiread agus is féidir agus glacfar seilbh ar thalamh áirithe. Is é is cúis leis an an nasc cosáin nua bonneagar soghluaisteachta sábháilte ardchaighdeáin a dhéanamh atá inrochtana, aoischairdiúil agus a dhéanann compord do dhaoine de gach aois agus cumas a uasmhéadú. Is é a bheidh i gceist leis an tionscadal athdháileadh ar an spás bóithre iomlán, ina measc cosáin leathnaithe, agus tabharfar isteach trasrian coisithe sainithe chun bealach níos sábháilte, níos ciúine agus níos tarraingtí a sholáthar i dtreo Oideas Gael.

 

De réir na Rialachán um Pleanáil agus Forbairt, tá Comhairle Contae Dhún na nGall, mar údarás inniúil, i ndiaidh cinneadh a dhéanamh bunaithe ar Chinneadh Scagtha agus ar scrúdú ar chineál, méid agus nádúr na forbartha atá beartaithe, nach bhfuil aon chuma ar an scéal go n-imreofar tionchar suntasach ar an timpeallacht mar gheall ar an fhorbairt atá beartaithe. Ar an ábhar sin, tá cinneadh déanta aige nach bhfuil MTC (Measúnacht Tionchair Chomhshaoil) de dhíth.


Beidh pleananna agus sonraí na forbartha atá molta ar fáil chun scrúdú a dhéanamh orthu (nó chun ceannach ar tháille nach mó ná an costas réasúnach chun cóip a dhéanamh) le linn gnáthuaireanta ó 9am Déardaoin, 9 Bealtaine 2022 go dtí 4pm Dé Máirt, 19 Iúil 2022 (san áireamh) ar líne agus ag an suíomh seo a leanas:

 • Ionad Seirbhísí Poiblí Dhún na nGall, Droim Lonachair, Baile Dhún na nGall, Co. Dhún na nGall, F94 DK6C


Is féidir aighneachtaí nó tuairimí faoin fhorbairt atá molta, a bhaineann le pleanáil chuí agus forbairt inbhuanaithe an cheantair ina mbeadh an fhorbairt suite, agus ‘Tionscadail Taistil Ghníomhaigh Dhún na nGall – Scéim 5 – R263 Bóthar Mhálainn Mhóir, Gleann Cholm Cille’ marcáilte go soiléir orthu a dhéanamh i scríbhinn chuig Rúnaíocht an Chontae ag Comhairle Contae Dhún na nGall, Teach an Chontae, Leifear, Co. Dhún na nGall, F92 Y622, roimh 4pm Dé Déardaoin, 4 Lúnasa 2022.

 

Taistil Ghníomhaigh R263 Bóthar Mhálainn Mhóir GleannCholmCille Cuid8 Tuarascáil

Taistil Ghníomhaigh R263 Bóthar Mhálainn Mhóir GleannCholmCille Cuid8 Líníochtaí

 


 

PLANNING AND DEVELOPMENT ACT 2000 (as amended)
PLANNING AND DEVELOPMENT REGULATIONS 2001 (as amended)
ARTICLE 81

NOTICE PURSUANT TO ARTICLE 81, PART 8 OF THE ABOVE REGULATIONS, RELATING TO A PROPOSED DEVELOPMENT BY DONEGAL COUNTY COUNCIL

 

Donegal County Council hereby gives notice of its intention to carry out the development of improved pedestrian facilities along the section of the R263 in Glencolmcille in the Donegal Municipal District.

 

The proposed footway, measuring approximately 320m in length, will be located in the townlands of Kilaned and Cashel and will connect to the existing footpath from the R263/L5055 Junction to Oideas Gael. The proposal will utilise the existing verge as much as possible with some land acquisition. The new footway linkage seeks to provide a safe, high quality mobility infrastructure that is accessible, age friendly and maximise comfort to people of all ages and abilities. The project will include the reallocation of overall road space which will include widened footpaths, introduces designated pedestrian crossing to provide a safer, calmer and more attractive route to Oideas Gael.

 

In accordance with the Planning and Development Regulations, Donegal County Council, as a competent authority, has concluded from a Screening Determination, based on an examination of the type, size and nature of the proposed development that there is no likelihood of significant effects on the environment arising from the proposed development and as such has determined that an EIA is not required, the details of which are available to the general public.


Plans and particulars of the proposed development will be available for inspection (or purchase at a fee not exceeding the reasonable cost of making a copy) during normal hours from 9am on Thursday, 9th June 2022 until 4pm on Tuesday, 19th July 2022 (inclusive) online and at the following location:

 

 • Donegal Public Service Centre, Drumlonagher, Donegal Town, Co. Donegal, F94 DK6C


Submissions or observations with respect to the proposed development, dealing with the proper planning and sustainable development of the area in which the development would be situated, and clearly marked ‘Donegal Active Travel Projects – Scheme 5 – R263 Malinmore Rd., Glencolmcille’, may be made in writing to the County Secretariat at Donegal County Council, County House, Lifford, Co. Donegal, F92 Y622 or emailed to [email protected] before 4pm on Thursday, 4th Aug 2022.

 

 

Active Travel 5 R263 Malinmore Road Glencolmcille Part 8 Report

Active Travel 5 R263 Malinmore Road Glencolmcille Part 8 Drawings

Rate this Page

Select an option below

Map Services

Map Portal

 • winterweather Image
 • NWGreenway network icon
 • Donegal Tourism Logo
 • Rennet Image
 • NPPR Logo
 • Donegal Gathering Logo
 • Donegal Diaspora Logo
 • Public Art logo
 • Regional Cultural Centre logo
 • Spaceial logo
 • IrishWater
 • LEO