Donegal County Council Logo
Home > Your Council > CommunicationsOffice > Press Releases > 135 new jobs in the Donegal Gaeltacht in 2016

23/01/2017 - 135 new jobs in the Donegal Gaeltacht in 2016

 

 

135 new jobs in the Donegal Gaeltacht in 2016

 

 

 

135 new jobs were created in the Donegal Gaeltacht in 2016. When job losses are taken into consideration, there was a significant net gain of 23 jobs overall, which means that there were 2,090 jobs in Údarás na Gaeltachta client companies at the end of the year – the highest number of jobs since 2010.

 

 

New jobs were created in companies throughout the Donegal Gaeltacht including Arán Ard Teo., Ard an Rátha; Randox Teo. and Ostre'an Teo., An Clochán Liath; Kombucha Éireannach Teo., Sláinteachas & Lónadóireacht Dhún na nGall and Meastóirí Domhanda Teo., in Páirc Ghnó Ghaoth Dobhair; and Cora Tine Teo., An Fál Carrach. As is evident here, the food & drink, medical devices and marine sectors experienced the greatest growth in 2016 and the largest declines were in the services, textiles and manufacturing sectors.

 

 

 New Projects
An tÚdarás last year approved a number of new projects for the Donegal Gaeltacht in which 198 new jobs will be created, involving an anticipated total investment of over €6.23 million when these projects get underway. The majority of job approvals were in the food, marine and services sectors.

 

 

Additionally, capital investment of €4.3 million was approved during the year for various works at Páirc Ghnó Ghaoth Dobhair to continue the property redevelopment and upgrade programme, the development of storage and logistics facilities, and to carry out required health and safety works on buildings and on the Páirc Ghnó itself.

 

 

Some 16 new businesses were set up in the Donegal Gaeltacht with Údarás support in 2016 and thirty-two people were employed in these businesses by year end, including Plaisteach Bhaile na Finne Teo. in Baile na Finne, Bia Beo Natasha Teo., Kombucha Éireannach Teo. in Páirc Ghnó Ghaoth Dobhair and Drioglann Shliabh Liag, to which An Bord Pleanála recently granted planning permission for a new distillery.

 

 

Enterprise Development Forum Action Plan
In 2015, an tÚdarás published the action plan, Ag Forbairt na Fiontraíochta ar Pháirc Ghnó Ghaoth Dobhair, which focused on growing employment and enterprise in north-west Donegal. The plan had as its stated objective to support the creation of 300 new jobs and to invest €4.7 million in Páirc Ghnó Ghaoth Dobhair over a three-year period (2015–2017). 

 

For the past year and a half, An tÚdarás have focused particular efforts on this area and as a result:

 

An investment of €3.2 million has been made in capital expenditure for the space and buildings in the Páirc Ghnó.

 

Áislann Ghaoth Dobhair – a total of 8 new high-quality offices and enterprise units have been developed in the Áislann. An tÚdarás have made significant expenditure on buildings, and further developments are planned. A digital unit will be developed within the Áislann focusing on smaller technology projects. A significant upgrade was recently made to the building’s broadband infrastructure. This means that work has now been concluded on the first floor following completion of the Capital Expenditure Programme.

 

Approval was granted and funding made available to fill the post of Manager of Áislann Ghaoth Dobhair. The post was advertised in late 2016 and the successful candidate will take up the appointment in early 2017.

 

 

188 full-time jobs were approved for Páirc Ghnó Ghaoth Dobhair in 2016. Some 52 of these jobs have been created and are now operating in the Páirc Ghnó. 

  

 

LEADER Programme
The LEADER Programme in Donegal has now begun and it is a signal of hope that €3 million will be allocated to this programme for the Donegal Gaeltacht, including the islands. Údarás na Gaeltachta and Comhar na nOileán (on the islands) will be administering the LEADER Programme in the Gaeltacht for the next 5-year period. 

 

 

Social Employment Schemes
A total of 316 were employed on the social employment schemes in the Donegal Gaeltacht at the end of the year. These are being managed and administered by An tÚdarás and funded by the Department of Social Protection. 

 

 

Language Planning
During 2016, six Lead Organisations were at various stages in their preparation of language plans for their Language Planning Areas (LPAs) in the Donegal Gaeltacht. Announcements were made during the year in relation to the LPAs for Na Rosa and An Ghaeltacht Láir. Forbairt na Rosann Teo., An Machaire le Chéile Teo. and CDP Na Rosann Teo. were selected as one Lead Organisation to undertake a language plan for the Na Rosa LPA. Submissions are being sought at the moment from organisations/local groups who would be willing to prepare a language plan for the An Ghaeltacht Láir LPA. This means that the language planning process has now begun in each LPA in the Donegal Gaeltacht. 

 

 

The work in hand in relation to language planning continued in other LPAs and a draft language plan for the Gaoth Dobhair, Rann na Feirste, Anagaire and Loch an Iúir LPA was submitted to Údarás na Gaeltachta at the end of 2016. That plan will be submitted to the Department of Arts, Heritage, Regional, Rural and Gaeltacht Affairs by the end of January. It is hoped that three language plans (Donegal East LPA, Cloich Chionnaola LPA (Gort an Choirce, An Fál Carrach and Machaire Rabhartaigh) and Árainn Mhór LPA will be ready for submission to the Department by the end of 2017. 

 

 

Information meetings were organised in Letterkenny in association with Foras na Gaeilge last summer to provide the public with information in relation to language planning in the town under the Gaeltacht Act 2012. The town was officially designated a Gaeltacht Service Town in November and submissions are being sought from organisations who would be willing to undertake the preparation of a language plan for Letterkenny as a Gaeltacht Service Town. 

 

It is hoped an announcement will be made in relation to An Clochán Liath as a Gaeltacht Service Town during 2017.

   

 

 

Gaeltacht Dhún na nGall

 

Cruthaíodh 135 post nua i nGaeltacht Dhún na nGall in 2016. Nuair a chuirtear an líon post a cailleadh san áireamh bhí glanmhéadú de 23 post i gceist, rud a chiallaigh go raibh 2,090 post i gcliantchomhlachtaí an Údaráis ag deireadh na bliana, an líon is airde post ó 2010.

 

Cruthaíodh poist nua i gcomhlachtaí ar fud Ghaeltacht Dhún na nGall ina measc Arán Ard Teo, Ard an Rátha;  Randox Teo agus Ostre'an Teo., An Clochán Liath;  Kombucha Éireannach Teo., Sláinteachas & Lónadóireacht Dhún na nGall agus Meastóirí Domhanda Teo., ar Pháirc Ghnó Ghaoth Dobhair; agus Cora Tine Teo., An Fál Carrach. Mar is léir anseo is in earnálacha an bhia agus dí, feistí leighis agus na mara is mó a bhí fás in 2016 agus is sna hearnálacha seirbhísí, teicstíle agus déantúsaíochta den chuid is mó a chonacthas titim.

 

 

Tograí Nua
Cheadaigh Bord Údarás na Gaeltachta líon tograí nua do Ghaeltacht Thír Chonaill anuraidh a mbeidh 198 post nua á gcruthú iontu agus infheistíocht iomlán os cionn €6.23 milliún beartaithe nuair a bheidh na tograí sin faoi lán seoil. Is sna réimsí bia, mara agus seirbhísí atá formhór na gceadanna ina gcruthófar poist. Lena chois sin ceadaíodh infheistíocht chaipitil €4.3 milliún i rith na bliana ar oibreacha éagsúla ar Pháirc Ghnó Ghaoth Dobhair a dhéanfaidh leanúint le clár athfhorbartha agus uasghrádaithe maoine, áiseanna stórais agus lóistíochta riachtanacha a fhorbairt, oibreacha riachtanacha sláinte agus sábháilteachta ar fhoirgnimh agus ar an bPáirc Ghnó féin a chur i gcrích.

 

 

Cuireadh tús le 16 ghnó nua i nGaeltacht Dhún na nGall le tacaíocht an Údaráis in 2016 agus bhí os cionn tríocha duine fostaithe sna gnóthaí sin faoi dheireadh na bliana, ina measc Plaisteach Bhaile na Finne Teo. i mBaile na Finne, Bia Beo Natasha Teo. agus Kombucha Éireannach Teo. ar Pháirc Ghnó Ghaoth Dobhair agus Drioglann Shliabh Liag ar cheadaigh an Bord Pleanála iarratas pleanála dóibh do dhrioglann nua le gairid chomh maith.

 

 

Plean Gníomhaíochta an Fhóraim Forbartha Fiontraíochta
D’fhógair an tÚdarás an plean gníomhaíochta, Ag Forbairt na Fiontraíochta ar Pháirc Ghnó Ghaoth Dobhair, in 2015 atá dírithe ar bhorradh a chur faoi chúrsaí fostaíochta agus fiontraíochta in Iarthuaisceart Dhún na nGall. Thug an tÚdarás le fios go bhfuil sé mar sprioc aige tacú le 300 post nua a chruthú agus infheistíocht €4.7 milliún a dhéanamh ar Pháirc Ghnó Ghaoth Dobhair thar thréimhse trí bliana (2015–2017). 

 

 

Le dhá bhliain go leith anuas tá fócas faoi leith dírithe ag an Údarás ar an gceantar sin agus dá thoradh:

 

Tá infheistíocht €3.2 milliún déanta i gcaiteachas caipitil ar spás agus ar fhoirgnimh ar an bPáirc Ghnó.

 

Áislann Ghaoth Dobhair - Tá 8 gcinn d’oifigí agus aonaid fiontraíochta nua d’ardchaighdeán forbartha san Áislann. Tá caiteachas suntasach déanta ag an Údarás ar an bhfoirgneamh agus tá tuilleadh forbairtí beartaithe. Beidh aonad digiteach á fhorbairt ann go luath dírithe ar thograí beaga teicneolaíochta. Rinneadh uasghrádú suntasach ar an infreastruchtúr leathanbhanda san fhoirgneamh le gairid. Ciallaíonn sé seo go bhfuil an chéad urlár forbartha ina iomláine tar éis an Clár Caiteachais Caipitil a bheith curtha i gcrích.

 

Tugadh cead agus cuireadh maoiniú ar fáil chun post do Bhainisteoir ar Áislann Ghaoth Dobhair a líonadh. Fógraíodh an post ag deireadh 2016 agus beidh an duine a cheapfar i mbun oibre go luath in 2017.

 

Ceadaíodh 188 post lánaimseartha ar Pháirc Ghnó Ghaoth Dobhair in 2016. Tá 52 acu siúd cruthaithe agus ag feidhmiú anois ar an Pháirc Ghnó.
 

 

Clár Leader
Tá Clár LEADER i gContae Dhún na nGall tosaithe anois agus is ábhar dóchais é go mbeidh soláthar €3 milliún á chur ar fáil faoin gclár seo do Ghaeltacht Dhún na nGall, na hoileáin san áireamh. Is iad Údarás na Gaeltachta agus Comhar na nOileán Teo (ar na hoileáin) a bheidh ag seachadadh an Chláir sa Ghaeltacht ar feadh cúig bliana amach romhainn.

 

 

Scéimeanna Fostaíochta Sóisialta
Bhí 316 duine fostaithe ar scéimeanna fostaíochta sóisialta i nGaeltacht Dhún na nGall ag deireadh na bliana, scéimeanna atá á mbainistiú agus á riaradh ag an Údarás agus atá á maoiniú ag an Roinn Coimirce Sóisialaí.

 

 

Pleanáil Teanga
Le linn 2016 bhí sé Cheanneagraíocht ag staideanna éagsúla in ullmhú pleananna teanga dá Limistéir Pleanála Teanga (LPT) i gceantar Gaeltachta Thír Chonaill. Rinneadh fógra i leith LPT Na Rosann agus LPT na Gaeltachta Láir le linn na bliana. Roghnaíodh Forbairt na Rosann Teo., An Machaire le Chéile Teo. agus CDP Na Rosann Teo. mar Cheanneagraíocht amháin le tabhairt faoi phlean teanga a ullmhú do LPT Na Rosann. Tá iarratais á lorg ó eagraíochtaí/grúpaí pobail a bheadh sásta plean teanga a ullmhú do LPT na Gaeltachta Láir faoi láthair.   Ciallaíonn sé sin go bhfuil tús curtha leis an bpróiseas pleanála teanga i ngach LPT i gceantar Gaeltachta Tír Chonaill anois.  

 

 

Leanadh ar aghaidh leis an obair atá idir lámha in ullmhú pleananna teanga sna LPT eile agus cuireadh dréacht de phlean teanga i gcás LPT Ghaoth Dobhair, Rann na Feirste, Anagaire agus Loch an Iúir faoi bhráid an Údaráis ag deireadh 2016. Beidh an plean teanga sin á chur faoi bhráid na Roinne Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta faoi dheireadh mí Eanáir. Táthar ag súil go mbeidh trí phlean teanga (LPT Dhún na nGall Theas, LPT Chloich Chionnaola (Gort an Choirce, An Fál Carrach agus Machaire Rabhartaigh) agus LPT Árainn Mhór) ullamh le cur faoi bhráid na Roinne faoi dheireadh 2017. 

 

 

I gcomhar le Foras na Gaeilge, reáchtáladh cruinnithe eolais i Leitir Ceanainn le linn an tsamhraidh le heolas a roinnt leis an bpobal faoi ullmhú plean teanga don bhaile faoi Acht na Gaeltachta, 2012. Rinneadh fógra oifigiúil i leith an bhaile sin i mí na Samhna agus tá iarratais á lorg faoi láthair ó eagraíochtaí a bheadh sásta tabhairt faoi phlean teanga a ullmhú do Bhaile Seirbhíse Gaeltachta Leitir Ceanainn.

 

 

Táthar ag súil go ndéanfar fógra i dtaca le Baile Seirbhíse Gaeltachta An Chlocháin Léith le linn 2017.

 

 

 

 

Rate this Page

Select an option below

-->

Map Services

Map Portal

  • Rennet Image
  • NPPR Logo
  • Donegal Gathering Logo
  • Donegal Tourism Logo
  • Donegal Diaspora Logo
  • Public Art logo
  • Regional Cultural Centre logo
  • Spaceial logo
  • IrishWater
  • LEO