Donegal County Council Logo
Home > Your Council > Communications Office > Press Releases 2023 > March

16/03/2023 - Burtonport to Letterkenny Greenway

Burtonport to Letterkenny Greenway

 

PUBLIC CONSULTATION 1

Donegal County Council with the support of Transport Infrastructure Ireland invite residents of the area, members of the public and other interested parties to participate in the first non-statutory public consultation for the Burtonport to Letterkenny Greenway Project.

 

The project is currently at Phase 1 (Concept & Feasibility), which includes the identification of a project Study Area and the key Constraints and Opportunities located within. The purpose of this public consultation is to inform the public of the project and to invite feedback on the project Study Area, the Constraints and Opportunities located within and any other features that the Design Team should consider.

 

 To facilitate this, two in-person public consultation events will take place in Letterkenny and Dungloe as follows:

 

Tuesday 28th March 2023 - 14:00-20:00

Letterkenny Public Service Centre, Neil T. Blaney Road, Letterkenny, F92 TNY3  

Wednesday 29th March 2023 - 14:00-20:00

Dungloe Public Service Centre, Gweedore Road, Dungloe, F94 H4CF

 

After the conclusion of the in-person consultation events above, public displays will be made available for a period of two weeks until Friday 14th April at the following locations:

 • Letterkenny Public Service Centre (Foyer). Opening hours 09:00 – 16.30 (Monday – Friday).
 • Dungloe Public Service Centre (Foyer). Opening hours 09:00 – 16.30 (Monday – Friday).
 • An Craoibhin Community Enterprise Centre, Termon. Opening Hours 08:00 – 18:00 (Monday – Friday). 

 

For additional project information, or to complete the feedback form online, please visit the dedicated project website at burtonportletterkennygreenway.ie. Information will be accessible online from Friday 24th March 2023. Submissions will be accepted until Friday 14th April 2023.

 

If you cannot attend one of our in-person events and are unable to access the website, please feel free to contact the project team by email on [email protected] or by post at Greenways Capital Projects, Donegal County Council, County House, Lifford, Co. Donegal, F93 Y622.            

 

 

 

 

 

Glasbhealach Ailt an Chorráin go Leitir Ceanainn

 

COMHAIRLIÚCHÁN POIBLÍ 1

Tugann Comhairle Chontae Dhún na nGall, le cúnamh taca ó Bhonneagar Iompair Éireann, cuireadh do dhaoine a bhfuil cónaí orthu sa cheantar, do dhaoine den phobal agus do pháirtithe ar spéis leo an t-ábhar páirt a ghlacadh sa chéad bheart comhairliúcháin phoiblí neamhreachtúil maidir le Tionscadal Ghlasbhealach Ailt an Chorráin go Leitir Ceanainn.

Tá an tionscadal ag Céim 1 (Coincheap agus Féidearthacht) faoi láthair, lena n-áirítear, tionscadal Ceantair Staidéir agus na Príomhshrianta agus na Príomhdheiseanna atá laistigh de a aithint. Tá sé mar chuspóir leis an gcomhairliúchán poiblí seo faisnéis a chur ar fáil don phobal maidir leis an tionscadal agus cuireadh a thabhairt don phobal aiseolas a sheoladh ar ais maidir le tionscadal Ceantair Staidéir agus na Príomhshrianta agus na Príomhdheiseanna atá laistigh de agus aon ghnéithe eile ar chóir don fhoireann tionscadail athbhreithniú a dhéanamh orthu.

 

 

Chun an méid sin a éascú, tionólfar dhá imeacht comhairliúchán phoiblí a chuirfear i láthair go pearsanta a bheidh ar siúl i Leitir Ceanainn agus sa Chlochán Liath mar a leanas:  

Dé Máirt an 28 Márta 2023 - 14:00-20:00

Ionad Seirbhísí Pobail Leitir Ceanainn, Bóthar Neil T. Blaney, Leitir Ceanainn, F92 TNY3

Dé Céadaoin an 29 Márta 2023 - 14:00-20:00

Ionad Seirbhísí Pobail an Chlocháin Léith, Bóthar Ghaoth Dobhair, an Clochán Liath, F94 H4CF

Tar éis dheireadh na n-imeachtaí comhairliúchán poiblí a chuirfear i láthair go pearsanta, cuirfear taispeántais phoiblí ar fáil ar feadh tréimhse coicíse go dtí Dé hAoine an 14 Aibreán sna hionaid seo a leanas: 

Ionad Seirbhísí Pobail Leitir Ceanainn (Forhalla). Uaireanta Oscailte 09:00 – 16.30 (Luan – Aoine).

Ionad Seirbhísí Pobail an Chlocháin Léith (Forhalla). Uaireanta Oscailte 09:00 – 16.30 (Luan – Aoine).

An Craoibhin Community Enterprise Centre, Termon F92 TY09. Uaireanta Oscailte 08:00 – 18.00 (Luan – Aoine).

 

Maidir le heolas breise faoin tionscadal, nó chun foirm aiseolais a líonadh isteach ar líne, téigh chuig an láithreán gréasáin faoi leith maidir leis an tionscadal seo ag https://burtonportletterkennygreenway.ie. Beidh eolas le fáil ar líne ó Dé hAoine, an 24 Márta 2023 ar aghaidh. Beidh glacadh le haighneachtaí a chuirtear faoi bhráid go dtí Dé hAoine, an 14 Aibreán 2023.

Sa chás nach féidir leat a theacht i láthair ag ceann de na himeachtaí ná an láithreán gréasáin a cheadú, tá gach fáilte roimh theagmháil a dhéanamh le meitheal an tionscadail ar an ríomhphost ag [email protected] nó trí litir a scríobh chuig Tionscadail Caipitil Glasbhealaí, Comhairle Chontae Dhún na nGall, Teach an Chontae, Leifear, Co. Dhún na nGall, F93 Y622.                                                      

Burtonport to Letterkenny Greenway logos

Rate this Page

Select an option below

Map Services

Map Portal

 • winterweather Image
 • NWGreenway network icon
 • Donegal Tourism Logo
 • Rennet Image
 • NPPR Logo
 • Donegal Gathering Logo
 • NRDO European Project Logo
 • Public Art logo
 • Regional Cultural Centre logo
 • Spaceial logo
 • IrishWater
 • LEO