Donegal County Council Logo
Home > Your Council > Communications Office > Press Releases 2023 > March

03/03/23 Donegal Culture & Creativity Project Awards 2023

 


Geocaching Heritage Project facilitated by members of the Mná Eascarrach Women’s Group based in Falcarragh. The project utilized geocaching as a tool to guide visitors and the community to places of historical and cultural value funded by the Culture and Creativity Grant scheme 2022. Photograph: Mná Eascarrach Women’s Group

 

Applications are being invited for the Donegal Culture & Creativity Project Awards Scheme 2023. The Scheme is offering 25 Project awards of €2,000 each to projects that encourage cooperation and collaboration between communities and heritage specialists, artists, culture professionals and/or creative industries to preserve, conserve, research, practice, exhibit, perform, instruct, engage, enhance, promote or address an aspect of the material or non-material culture in an original, imaginative or creative way.  Community groups and individuals may apply for funding for a project that addresses culture, heritage, arts or creative industries.  

 

The Donegal Culture & Creativity Project Awards Scheme 2023promotes collaboration and fosters creativity as envisaged in the Creative Ireland programme.  Creative Ireland is a culture-based programme designed to promote individual, community and national well-being. Local Authorities across the country, including Donegal County Council, are working in partnership with Creative Ireland to deliver Pillar 2 of the Creative Ireland programme that aims to ‘Enable Creativity in Every Community’. Creative Ireland defines culture as “The shared values, patterns of behaviour, customs and forms of expression that characterise different social groups and communities at any given time”.

 

This funding opportunity is being made available through the Creative Ireland programme which is supported by the Department of Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media and Donegal County Council.

 

The closing date for receipt of applications is Monday 27th March at 12 noon. 

 

Further details and application forms are available online at www.donegallibrary.ie or by e-mailing [email protected]    

 

 

Scéim Dámhachtana Tionscadail Cultúrtha & Cruthaitheachta 2023

 

Tá Comhairle Contae Dhún na nGall ag glacadh le hiarratais don Scéim Dámhachtana Tionscadail Cultúrtha & Cruthaitheachta Dhún na nGall 2023. Tá an Scéim ag tairiscint 25 dámhachtain Tionscadail de €2,000 do thionscadail a spreagann comhoibriú agus comhpháirtíocht idir an pobal agus speisialtóirí oidhreachta, ealaíontóirí, gairmithe cultúir agus/nó tionscail chruthaitheachta chun gné den chultúr ábhartha nó neamhábhartha a chosaint, a chaomhnú, taighde a dhéanamh air, a chleachtadh, a léiriú, a theagasc, dul i ngleic leis, a fheabhsú, a chur chun cinn nó aghaidh a thabhairt air ar bhealach úrnua, samhlaíoch nó cruthaitheach. Is féidir le grúpaí pobail agus daoine aonaracha cur isteach ar mhaoiniú le haghaidh togra a bhaineann le cultúr, oidhreacht, ealaíona nó tionscail chruthaitheacha.

 

Cuireann Scéim Dámhachtana Tionscadail Cultúrtha & Cruthaitheachta Dhún na nGall 2023 comhoibriú chun cinn agus cothaíonn sí an chruthaitheacht mar atá beartaithe i gclár Éire Ildánach. Is clár cultúrtha é Éire Ildánach a bunaíodh chun folláine an duine aonair, an phobail agus na tíre a chur chun cinn. Tá Údaráis Áitiúla ar fud na tíre, Comhairle Contae Dhún na nGall san áireamh, ag obair i bpáirt le hÉire Ildánach chun Colún 2 den chlár Éire Ildánach a sheachadadh agus a bhfuil sé mar aidhm aige ‘An Chruthaitheacht a Chumasú i nGach Pobal ’. Sainmhíníonn Éire Ildánach an cultúr mar “Na luachanna comhroinnte, na pátrúin iompair, na nósanna agus na cineálacha léirithe ar saintréithe de chuid grúpaí éagsúla agus de phobail éagsúla ag aon am ar leith”.

 

Tá an deis maoinithe seo á chur ar fáil trí Chlár Éire Ildánach, a fhaigheann tacaíocht ón Roinn Turasóireachta, Cultúir Ealaíon, Gaeltachta, Spórt agus Meán agus Comhairle Contae Dhún na nGall.

 

Is é Luain 27 Márta ar 12 meánlae an dáta deiridh le haghaidh iarratais a sheoladh isteach chugainn.

 

Tá tuilleadh eolais agus foirmeacha iarratais ar fáil ar líne ar www.donegallibrary.ie nó trí ríomhphost chuig [email protected]

Rate this Page

Select an option below

Map Services

Map Portal

 • winterweather Image
 • NWGreenway network icon
 • Donegal Tourism Logo
 • Rennet Image
 • NPPR Logo
 • Donegal Gathering Logo
 • NRDO European Project Logo
 • Public Art logo
 • Regional Cultural Centre logo
 • Spaceial logo
 • IrishWater
 • LEO