Donegal County Council Logo
Home > Your Council > Communications Office > Press Releases 2022 > A free fun filled day of youthful creativity

01/06/2022 - A free fun filled day of youthful creativity coming your way on June 11th

Children celebrating creativity at Cruinniú na nÓg 2019. Credit John Soffee

 

Cruinniú na nÓg,the annual day of free creativity for children and young people, is taking place on Saturday 11th June. Cruinniú, organised locally by Donegal County Council’s Culture Division, aims to provide children and young people free creative opportunities for making and doing. This year Donegal will become a hive of creativity for children and young people at locations across the county, online and at home.

 

There’s lots of opportunities for the whole family to take part in your own locality. Donegal Town will come alive with youthful creativity between 1pm and 5pm in an event that collaborates with local businesses, groups and attractions transforming them into playful places for the whole family. Moville Tidy Towns are hosting a fun afternoon of treasure hunts and creative activities at Moville Green. A beach clean which takes place at Port Arthur beach on the 8th of June will culminate in a junk art workshop with sanitized rubbish found during the clean at Magheroarty Community Centre on June 11th.

 

There are events for Donegal’s Youngest citizens such as “Read, Make Play” for ages 0-4 at Central Library, Letterkenny, a special theatrical performance “Still Here” for 3-6 year olds at An Grianán Theatre and the Sensory Room at Spraoi agus Spórt, Carndonagh will be available for family bookings.

 

Garageland Galaxyz, a super exciting new nationwide festival for young musicians aged 12 – 18 will visit the Regional Cultural Centre.  With 8 Live Stages all over Ireland and a giant online multicast, featuring hundreds of young artists, special guests, and music industry workshops, Garageland Galaxyz is set to be one of the biggest events ever seen for supporting young Irish musicians. It’s a fantastic opportunity for aspiring young musicians from Donegal. Families are invited to attend the Regional Cultural Centre on the day to watch the performances.

 

Speaking on behalf of the Culture and Creativity Team, Donegal Culture Division Manager with Donegal County Council, Eileen Burgess, said:

 

“We are delighted to return to physical events this year after a long break. Connectivity is an essential part of inspiring creativity. We have worked hard to bring events to as many locations as possible throughout the county and while for most events bookings are essential, there are opportunities to turn up on the day too.” 

“Again in 2022 we consulted the children and young people of Donegal asking them what they would like to see, make, do or try this Cruinniú and as a result baking, STEM, art, dancing and music events will be taking place across the county. Activity packs posted to doorsteps throughout Donegal were booked out within hours of their release date on March 24th but there are still opportunities to call to your local library, Taobh Tíre Centre, Donegal County Museum or the Regional Cultural Centre to pick up a “Creative Play Pack” from June 1st. There are also some fantastic nationwide events taking place. All events are entirely FREE OF CHARGE.”

 

Booking information for events will be available at wainfest.ie from June 1st. There is such an array of activity taking place locally and nationally there is sure to be something for everyone. Booking is essential for most activities and places are limited.   

 

Cruinniú na nÓg is an initiative of the Creative Ireland Programme at the Department of Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media and is presented in partnership with RTÉ and the Local Authorities.

 

All information on Donegal events, including booking details, are available from June 1st at wainfest.ie. Booking is essential for most activities and places are limited. National events and initiatives can be viewed at cruinniu.creativeireland.gov.ie/. For updates follow us on social media at @DonegalCountyLibrary on Facebook and @Donegallibrary on Twitter.

 

 

 

 

 

Lá lán de chruthaitheacht agus spraoi saor in aisce don óige ag teacht do bhealach ar 11 meitheamh

 

Tá Cruinniú na nÓg, an lá bliantúil de chruthaitheacht saor in aisce do pháistí agus do dhaoine óga ar siúl Dé Sathairn 11 Meitheamh. Tá sé mar aidhm ag Cruinnú, a ndéanann an Rannán Cultúir Chomhairle Contae Dhún na nGall  eagrú air go háitiúil, deiseanna cruthaitheacha saor in aisce a sholáthar do pháistí agus do dhaoine óga ag ionaid ar fud an  chontae, chun iad a dhéanamh sa bhaile agus ar líne chomh maith.  

 

Tá neart deiseanna ann don teaghlach ar fad páirt a ghlacadh i do cheantar féin. Tiocfaidh Baile Dhún na nGall beo le cruthaitheacht óige idir 1r.n. agus 5 r.n. le ócáid a bheidh ag chomhoibriú le gnólachtaí, grúpaí agus nithe áitiúla chun iad a bheith ina náiteanna spraíúla don teaghlach ar fad.  Tá Bailte Slachtmhara Bun an Phobail ag óstáil tráthnóna spraíúil le tóraíocht taisce agus ghníomhaíochtaí cruthaitheacha ag Slí na Sláinte, Bun an Phobail. (‘Moville Green’). Críochnóidh trá ghlanadh a bheidh ar siúl ag Trá Phort Arthur ar an 8 Meitheamh le ceardlann ealaíne iarmhair de bhruscar díghalraithe a cruinneadh le linn an trá ghlanadh  ag Ionad Pobail Machaire Rabhartaigh ar an 11 Meitheamh.

 

Tá imeachtaí ann don aois ghrúpa is óige i Dhún na nGall, mar shampla “Léamh, Déan Súgradh” le haghaidh aoiseanna 0-4 sa Lárleabharlann, Leitir Ceanainn, léiriú amharclainne speisialta “Still Here” do dhaoine 3-6 bliana d'aois ag Amharclann an Ghrianáin agus an Seomra Céadfach ag Spraoi agus Spórt, Carn Domhnagh ar fáil do theaghlaigh le cur in áirithe.

 

Tabharfaidh ‘Garageland Galaxyz’, féile úr nua spreagúil atá ar siúl ar ful na tíre do cheoltóirí  óga in aoiseanna 12-18 cuairt ar an Ionad Cultúrtha Réigiúnach. Le 8 gcéim bheo ar fud na hÉireann agus ilchultúr ollmhór ar líne, ina bhfuil na céadta ealaíontóirí óga, aíonna speisialta, agus ceardlanna tionscail cheoil, tá Garageland Galaxyz ar cheann de na himeachtaí is mó a fheictear riamh chun tacú le ceoltóirí óga Éireannacha. Is deis iontach é do cheoltóirí óga atá ag iarraidh a bheith ag súil le Dún na nGall. Tugtar cuireadh do theaghlaigh freastal ar an Ionad Cultúrtha Réigiúnach ar an lá chun féachaint ar na léirithe.

 

Ag labhairt thar ceann na foirne Cultúir agus Cruthaitheachta, dúirt Eileen Burgess, Bainisteoir Rannán Cultúir Dhún na nGall le Comhairle Contae Dhún na nGall:

“Tá áthas orainn filleadh ar imeachtaí fisiciúla i mbliana tar éis sos fada. Tá nascadh ina cuid riachtanach chun an chruthaitheacht spreagúil. D'oibríomar go dian chun imeachtaí a thabhairt chuig an oiread áiteanna agus is féidir ar fud an chontae agus cé go bhfuil tábhacht mhór ag baint le imeachtaí a bheith curtha in áirithe roimh lá Cruinniú na nÓg, an chuid is mó de na háirithintí imeachtaí riachtanach, beidh deiseanna  ar an lá fosta. ”

“Arís i 2022 chuamar i gcomhairle le páistí agus le daoine óga Dhún na nGall agus chur muid ceist orthu goidé ba mhaith leo a fheiceáil, a dhéanamh, nó a thriail ar lá Cruinniú na nÓg, agus mar thoradh air sin beidh bácáil, STEM, ealaín, damhsa agus ceol ar siúl ar fud an chontae.Cuireadh pacáistí gníomhaíochta sa phost chuig teaghlaigh ar fud Dhún na nGall,  bhí siad seo curtha in áirithe taobh istigh de am iontach ghoirid i ndiaidh an dáte scaoilte ar 24 Márta ach tá deiseanna fós ann glaoch ar do leabharlann áitiúil, Ionad Taobh Tíre, Músaem Chontae Dhún na nGall nó an tIonad Cultúrtha Réigiúnach chun “dráma cruthaitheach a thógáil suas Pacáiste ”ón 1 Meitheamh. Tá roinnt imeachtaí iontacha ar siúl ar fud na tíre agus tá na himeachtaí ar fad SAOR IN AISCE.”

 

Beidh  eolas maidir le spás a cur in áirithe do cheann de na himeachtaí ar fáil ar wainfest.ie ón 1ú Meitheamh. Tá éagsúlacht mhaith  de ghníomhaíocht ar siúl go háitiúil agus go náisiúnta is cinnte go mbeidh rud éigin ann do gach duine. Tá áirithint riachtanach don chuid is mó de na gníomhaíochtaí agus tá na háiteanna teoranta.

 

Is tionscnamh é Cruinniú na nÓg de chuid Chlár Éire Ildánach atá urraithe ag an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltacht, Spórt agus Meáin agus cuirtear i láthair é i gcomhpháirtíocht le RTÉ agus na húdaráis áitiúla.

 

Tá an t -eolas go léir ar imeachtaí Dhún na nGall, chomh maith leis na sonraí áirithinte, ar fáil ó 1 Meitheamh ag Wainfest.ie. Tá áirithint riachtanach don chuid is mó de na himeachtaí agus tá na háiteanna teoranta. Is féidir amharc ar imeachtaí agus tionscnaimh náisiúnta ag cruinniu.creativeireland.gov.ie/.  Le coineáil suas chun dáta le  Cruinniú na nÓg lean muid ar na meáin shóisialta ag @donegalcountylibrary ar Facebook agus @DonegalCountyLibrary ar Twitter.

Rate this Page

Select an option below

Map Services

Map Portal

 • winterweather Image
 • NWGreenway network icon
 • Donegal Tourism Logo
 • Rennet Image
 • NPPR Logo
 • Donegal Gathering Logo
 • Donegal Diaspora Logo
 • Public Art logo
 • Regional Cultural Centre logo
 • Spaceial logo
 • IrishWater
 • LEO