Donegal County Council Logo
Home > Your Council > Communications Office > Press Releases 2022 > National day of youthful creativity

11/02/22 - National day of youthful creativity - Do you have a proposal?

National day of youthful creativity image

 

The national day of creativity for children and young people, Cruinniú na nÓg takes place on Saturday 11th June 2022. It aims to celebrate and encourage children and young people’s participation in culture and creativity by providing free, activity-based action in their own locality.

 

Through an Open Call, Donegal County Council’s Culture and Creativity Team are seeking proposals from practitioners, community groups and organisations for creative events and activities that will provide opportunities for children and young people to make, do, try or see.

 

Once again, in the Voice of the Child Survey, suggestions are being gathered from young people across the county as to what they might like to do this Cruinniú na nÓg.

 

Expression of interest – open call

 

The emphasis of Cruinniú na nÓg is on doing, making, creating. Through an Open Call we are looking for practitioners, venues, organisations or community groups to make a proposal. We would encourage creative practitioners in any medium or artform (such as theatre, dance, music, opera, film, circus, performance, fashion, photography, visual arts, digital arts, literature and storytelling, street art and spectacle) to submit a proposal. Traditional skills practitioners or others with expertise in areas such as flora & fauna/biodiversity, folklife, archaeology, built heritage, history, vernacular architecture or any related field are also encouraged to consider how they might engage with Cruinniú na nÓg. Submissions are welcome from communities in every location in the county but projects or events must take place or culminate on Saturday 11th June 2022. Applicants are asked to consider suggestions from children and young people across Donegal, which can be found at www.wainfest.ie   Alternative formats such as online or post are also welcome. 

 

Cruinniú na nÓg is funded through the Creative Ireland Team, Donegal and we are delighted to announce that in 2022 the total amount available to cover all events and administrative costs has increased to €30,000. Event proposers however are encouraged to make realistic submissions in terms of scale and costs and funding will be allocated to those events which best meet the objectives of Cruinniú na nÓg.

 

Cruinniú na nÓg proposal forms can be downloaded at www.wainfest.ie. Completed forms should be emailed to [email protected] by Friday 4th March 2022 at 12 noon.

 

Cruinniú na nÓg is an initiative of the Creative Ireland Programme at the Department of Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media and is presented in partnership with RTÉ and Local Authorities.

 

 

 

 

 

Lá Náisiúnta de chruthaitheacht óige - An bhfuil togra agat?

 

Beidh Cruinniú na nÓg, lá náisiúnta cruthaitheachta do pháistí agus do dhaoine óga, ar siúl ar an Satharn 11 Meitheamh 2022. Tá sé mar aidhm rannpháirtíocht páistí agus daoine óga a cheiliúradh agus a spreagadh i gcultúr agus i gcruthaitheacht trí ghníomh saor in aisce, bunaithe ar ghníomhaíochtaí a chur ar fáil ina gceantar féin.

 

Trí ghlao oscailte, tá foireann Chultúir agus Chruthaitheachta Chomhairle Contae Dhún na nGall ag lorg moltaí ó chleachtóirí, ó ghrúpaí pobail agus ó eagraíochtaí le haghaidh imeachtaí agus gníomhaíochtaí cruthaitheacha a chuirfidh deiseanna ar fáil do pháistí agus do dhaoine óga rudaí úra á dhéanamh nó a fheiceáil.

 

Arís, tá moltaí a mbailliú i Suirbhé Guth an Pháiste, ó dhaoine óga ar fud an chontae maidir le goidé a ba mhaith leo a dhéanamh ar lá Cruinniú na nÓg i mbliana.

 

Léiriú Spéise - glao oscailte

 

Ar lá Cruinniú na nÓg bíonn an bhéim ar ag déanamh agus ag cruthú. Trí ghlaoch oscailte táimid ag lorg cleachtóirí, ionaid, eagraíochtaí nó grúpaí pobail chun togra a dhéanamh.
Tá muid ag iarraidh iad seo a leanas a spreagadh: chleachtóirí cruthaitheacha in aon mheán nó foirm ealaíne (mar shampla amharclann, damhsa, ceol, ceol, ceoldráma, scannán, sorcas, feidhmíocht, faisean, grianghrafadóireacht, amharcealaíona, na healaíona digiteacha, litríocht agus scéalaíocht, ealaín sráide agus seónna) chun togra a chur isteach. Beidh fáilte roimh tógraí ó chleachtóirí le scileanna traidisiúnta nó daoine eile a bhfuil saineolas acu i réimsí ar nós flóra & fána /bithéagsúlacht, béaloideas, seandálaíocht, oidhreacht thógtha, stair, ailtireacht dhúchasach nó réimsí gaolmhara eile.
Cuirtear fáilte roimh aighneachtaí ó phobail i ngach ceantar sa chontae ach caithfidh do thogra nó d'imeachtaí tarlú Dé Sathairn 11 Meitheamh 2022. Iarrtar ar iarratasóirí moltaí ó pháistí agus ó dhaoine óga ar fud Dhún na nGall a mheas, atá le fáil ag www.wainefest.ie. Cuirtear fáilte roimh aighneachtaí poist agus ar líne chomh maith.

Tá Cruinniú na nÓg maoinithe tríd foireann Éire Ildánach, Dún na nGall agus tá áthas orainn a fhógairt gur mhéadaigh an méid iomlán atá ar fáil chun na himeachtaí agus na costais riaracháin go léir a chlúdach go € 30,000. Iarrtar orthu siúd a bheidh ag déanamh moltaí, aighneachtaí réadúla a dhéanamh i dtéarmaí scála agus costais agus leithdháilfear maoiniú ar na himeachtaí is fearr a chomhlíonann cuid cuspóirí Cruinniú na nÓg.

 

Is féidir na foirmeacha togra a íoslódáil ag www.wainfest.ie. Ba chóir foirmeacha comhlánaithe a chur ar ríomhphost chuig [email protected] roimh an Aoine 4 Márta 2022 ag 12 meán lae.

 

Tá Cruinniú na nÓg ina tionscnamh de chuid an Chláir Éire Ildánach atá maoinithe ag an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meáin agus tá sé a chur i láthair i gcomhpháirtíocht le RTÉ agus Údaráis Áitiúla.

 

Rate this Page

Select an option below

Map Services

Map Portal

 • winterweather Image
 • NWGreenway network icon
 • Donegal Tourism Logo
 • Rennet Image
 • NPPR Logo
 • Donegal Gathering Logo
 • Donegal Diaspora Logo
 • Public Art logo
 • Regional Cultural Centre logo
 • Spaceial logo
 • IrishWater
 • LEO