Donegal County Council Logo
Home > Your Council > Communications Office > Press Release from Jan 2021 > Colmcille 1500 programme of events

22/06/21 Colmcille 1500 programme of events

 Colmcille 1500 programme of events

 

The Library Service is delighted to announce the Colmcille1500 programme of events to celebrate the saint’s close association with books and the literary world.

Colmcille, or Columba, is one of Ireland’s three patron saints, and the patron saint of Derry. He was born in Gartan, Co. Donegal on December 7th, 521 A.D. or 520 A.D. He is renowned for establishing monasteries in Derry and on Iona and for spreading Christianity throughout Scotland.  Colmcille died on Iona on 9th June 593.

 

The series of events are as follows:

 

June 9th 2021 – December 2021 

 

Colmcille Life and Legacy: Exhibition of Book of Kells and Colmcille The Scribe

Central Library Letterkenny will host an exhibition highlighting aspects of the life and legacy of Colmcille. This highlight of this small exhibition is the fabulous Verlag facsimile edition of the iconic Book of Kells and Seamus Heaney’s beautiful work Columcille The Scribe. A bibliography of works on Colmcille held in the Donegal Studies Collection is available in print form and online at http://www.donegallibrary.ie/colmcille/

 

Colmcille Books and Beyond is a series of online lectures on the life and legacy of one of Donegal’s most famous sons.  It is impossible to talk about the figure of Colmcille without mentioning his connections with the literary world. To some this may conjure up images of the iconic Book of Kells, to others it may mean the folklore and prophesies that abounds around this often controversial figure. To the modern reader it may call to mind the Chronicles of Iona where Colmcille is brought to life in a new and vibrant manner.

 

These lectures are free of charge and can be viewed online on the Donegal County Council YouTube channel: https://www.youtube.com/user/wwwdonegalcocoie/videos

 

The information and schedule for all the events can be found on our library website www.donegallibrary.ie ‘What’s On’ calendar and you can follow Donegal County Library on Facebook and Twitter. For further information on all Colmcille events contact Central Library on 074 91 24950.

 

 

 

 

Please see below for dates and times of the lectures:

 

August 14th at 7.00pm. “The Iona Currach” by Donal Mac Polin will explore Colmcille’s journey from Ireland to Iona and the subsequent project that became the Iona currach.

August 16th at 6.00pm.  Inishowen based artist Tim Stampton will talk about the figure that inspired his series of original illustrations “The Maledictions of Colmcille” and the tales that surround this short tempered saint. 

Renowned historian Brian Lacey will deliver the following talks on the literary heritage of Colmcille and challenge some of our preconceived ideas:

August 16th at 8.00pm.    “The three written Lives of St Colmcille/Columba”

August 18th at 8.00pm.   “The Book of Kells and other Columban manuscripts”

August 20th at 8.00pm.   “Colmcille and the copyright story – fact or fiction?”

 

Local historian and author, Christy Gillespie will deliver two talks on the life of Colmcille: 

August 17th at 8.00pm.  “In Colmcille’s Footsteps Part 1”

August 19th at 8.00pm.  “In Colmcille’s Footsteps Part 2”

 

August 17th at 6.00pm.  “The Magic in his Word: The Literary Heritage of St Colmcille”

Author of The Chronicles of Iona, Paula de Fougerolles, will deliver a talk on the literary heritage of Colmcille.

 

August 21st at 8.00pm.  “Colmcille the Legend”. Renowned author and storyteller Joe Brennan will talk about the folklore and legends that have grown around the figure of Colmcille.

 

Donegal Library Colmcille 1500 Book Club

September 15th at 7.00pm ‘Chronicles of Iona’ Book Club

Paula de Fougerolles’s Chronicles of Iona have brought the character of Colmcille to life in a dynamic and vibrant way for a new generation of readers. Her books are being read by book clubs hosted and supported by Donegal Library and by anyone interested in a terrific read. Readers are invited to participate in a live event where Paula will talk about her books and hold a question and answer session. Copies of the books can be requested through Donegal County Library http://www.donegallibrary.ie/

This event will be hosted through GoToMeeting and must be booked in advance as numbers will be limited to 100 participants. Contact Central Library at 074 91 24950, for further information and booking details.

 

 

 Colmcille Digital Schools’ Folklore Project

The Schools’ Folklore Collection was carried out between 1937 and 1939. School children were encouraged to collect and document local folklore.  This resulted in 267 pieces of folklore relating to Colmcille, the majority of these (172) from schools in County Donegal.

 

The aim of the Colmcille Digital Schools’ Folklore project is to raise awareness and interest in the commemorations of the 1500th anniversary of the birth of Colmcille among primary school children. It also aims to revitalise the folklore of Colmcille and revive interest in the Schools’ Folklore Collection by providing a 21st century version of the stories in a digitally animated form, accessible to all members of the community. 

 

Donegal County Library in association with Libraries NI, Meath County Library and Sligo County Library has worked closely with staff from the Nerve Centre, Derry on this exciting and innovative project. Five primary schools from each county with close associations with Colmcille have worked remotely on digitally animating their stories of this fascinating character. This contemporary body of work will be highlighted in a showcase event on December 7th 2021.  More details will be available later in the year on www.donegallibrary.ie

 

 

 

Tá ríméad ar an tSeirbhís Leabharlainne clár imeachtaí Colmcille1500 a fhógairt chun an dlúthnasc a bhí ag an naomh le leabhair agus le saol na litríochta a cheiliúradh.

Is é Colmcille duine de thriúr éarlamh na hÉireann, agus is é naomhphátrún Dhoire é. Rugadh i nGartán, Co. Dhún na nGall é ar an 7 Nollaig, 521 AD nó 520 AD. Tá cáil air as mainistreacha a bhunú i nDoire agus ar Í agus as an Chríostaíocht a chraobhscaoileadh ar fud na hAlban.  Fuair Colmcille bás ar Í ar an 9 Meitheamh 593.

 

 

Is é seo a leanas a bheidh mar chuid den tsraith imeachtaí:

 

An 9 Meitheamh 2021 - Nollaig 2021 

Saol agus Oidhreacht Cholmcille: Taispeántas de Leabhar Cheanannais agus Colmcille The Scribe

Beidh taispeántas sa Leabharlann Láir i Leitir Ceanainn ag díriú ar ghnéithe de shaol agus oidhreacht Cholmcille. Mar bhuaicphointe an taispeántais bhig seo beidh macasamhail álainn Verlag den leabhar aitheanta, Leabhar Cheanannais, agus saothar álainn Seamus Heaney, Colmcille The Scribe. Tá leabharliosta de na saothair ar Cholmcille atá i gCnuasach Léinn Dhún na nGall ar fáil i bhfoirm chlóite agus ar líne ag http://www.donegallibrary.ie/colmcille/

 

Is sraith léachtaí ar líne é Colmcille, Leabhair agus Níos Mó ar shaol agus ar oidhreacht dhuine de na Conallaigh is cáiliúla.  Ní féidir labhairt faoi Cholmcille gan a cheangail le saol na litríochta a lua. Do roinnt daoine, seans go dtugann sé Leabhar Cheanannais chun cuimhne, ach do dhaoine eile seans go mbaineann sé le béaloideas agus le tairngreachtaí maidir leis an phearsa conspóideach seo. Do léitheoir na linne seo, b’fhéidir go dtugann sé Chronicles of Iona chun cuimhne, saothar ina dtugtar Colmcille chun beatha i mbealach nua agus bríomhar.

 

Tá saorchead isteach chuig na léachtaí seo agus is féidir féachaint orthu ar chaineál YouTube Chomhairle Contae Dhún na nGall: https://www.youtube.com/user/wwwdonegalcocoie/videos

 

Is féidir teacht ar an fhaisnéis agus ar chlár na n-imeachtaí ar shuíomh gréasáin na leabharlainne www.donegallibrary.ie, san fhéilire ‘Imeachtaí’ agus is féidir Leabharlann Chontae Dhún na nGall a leanúint ar Facebook agus Twitter. Le tuilleadh eolais a fháil ar imeachtaí uile Cholmcille, déan teagmháil leis an Leabharlann Láir ag 074 91 24950.

 

 

 

 

Feic thíos dátaí agus amanna na léachtaí:

 

An 14 Lúnasa ag 7.00pm. Fiosróidh “Currach Í” le Dónal Mac Polin aistear Cholmcille ó Éirinn go hÍ agus an tionscadal ina dhiaidh sin as a d’eascair Currach Í.

An 16 Lúnasa ag 6.00pm.  Labhróidh an t-ealaíontóir, Tim Stampton, atá ag cur faoi in Inis Eoghain, faoin phearsa a bhí mar spreagadh dá bhunléaráidí “The Maledictions of Colmcille” agus na scéalta a bhaineann leis an naomh teasaí seo. 

Tabharfaidh an staraí aitheanta, Brian Lacey, na cainteanna seo a leanas ar oidhreacht liteartha Cholmcille agus ceisteoidh sé cuid dár dtuairimí réamhcheaptha:

An 16 Lúnasa ag 8.00pm.                “Trí shaol scríofa Cholmcille”

An 18 Lúnasa ag 8.00pm.               “Leabhar Cheanannais agus lámhscríbhinní eile Cholmcille”

An 20 Lúnasa ag 8.00pm.               “Colmcille agus scéal an chóipchirt – fíor nó breágach?”

 

Tabharfaidh an staraí agus an t-údar áitiúil, Christy Gillespie, dhá chaint ar shaol Cholmcille: 

An 17 Lúnasa ag 8.00pm.  “Lorg Cholmcille, Cuid 1”

An 19 Lúnasa ag 8.00pm.  “Lorg Cholmcille, Cuid 2”

 

An 17 Lúnasa ag 6.00pm.  “An Draíocht ina Fhocal: Oidhreacht Liteartha Cholmcille”

Tabharfaidh údar The Chronicles of Iona, Paula de Fougerolles, caint ar oidhreacht liteartha Cholmcille.

 

An 21 Lúnasa ag 8.00pm  “Colmcille, an Finscéal”. Tabharfaidh an t-údar agus an scéalaí cáiliúil, Joe Brennan, caint ar bhéaloideas agus ar an seanchas bainteach le pearsa Cholmcille.

 

Club Leabhar Colmcille 1500 Leabharlann Dhún na nGall

An 15 Meán Fómhair ag 7.00pm - Club Leabhar ‘Chronicles of Iona’

Thug Chronicles of Iona, saothar Paula de Fougerolle, beocht do phearsa Cholmcille i mbealach bríomhar fuinniúil do ghlúin nua léitheoirí. Tá a leabhair á léamh ag clubanna leabhar, arna n-óstáil agus le tacaíocht ó Leabharlann Dhún na nGall, agus ag duine ar bith a bhfuil suim acu leabhar iontach a léamh. Tugtar cuireadh do léitheoirí páirt a ghlacadh in imeacht beo, áit a labhróidh Paula faoina leabhair agus reáchtálfar seisiún ceisteanna agus freagraí. Is féidir cóipeanna de na leabhair a iarraidh ó Leabharlann Chontae Dhún na nGall http://www.donegallibrary.ie/

Déanfar an ócáid a óstáil trí GoToMeeting agus ní mór réamháirithint a dhéanamh mar beidh líon na rannpháirtithe teoranta do 100. Déan teagmháil leis an Leabharlann Láir ag 074 91 24950, le haghaidh eolas breise agus sonraí áirithinte.

 

 

Tionscadal Digiteach Béaloidis na Scoileanna maidir le Colmcille

Tugadh faoi Bhailiúchán Béaloidis na Scol idir 1937 agus 1939. Spreagadh páistí scoile chun béaloideas áitiúil a bhailiú agus a thaifeadadh.  Mar thoradh air sin, bailíodh 267 píosa béaloidis a bhaineann le Colmcille, formhór acu (172) ó scoileanna i gContae Dhún na nGall.

 

Tá sé mar aidhm ag Tionscadal Digiteach Béaloidis na Scoileanna maidir le Colmcille feasacht a ardú agus suim a mhúscailt i gcomóradh 1500 bliain bhreith Cholmcille i measc páistí bunscoile. Is é is aidhm leis freisin béaloideas Cholmcille a athbheochan agus suim a athmhúscailt i mBailiúchán Béaloidis na Scol trí leagan 21ú Céad de na scéalta a sholáthar i bhfoirm beochana digití, a mbeidh ar fáil don phobal ar fad. 

 

Tá Leabharlann Chontae Dhún na nGall i gcomhar le Leabharlanna TÉ, Leabharlann Chontae na Mí agus Leabharlann Chontae Shligigh tar éis bheith ag obair go dlúth le foireann as Ionad na Néaróg, Doire, ar an tionscadal spreagúil agus nuálach seo. D’oibrigh cúig bhunscoil as gach contae, a bhfuil dlúthbhaint acu le Colmcille, go cianda ar bheochan dhigiteach a dhéanamh dá scéalta maidir leis an phearsa an-spéisiúil seo. Tarraingeofar aird ar an saothar comhaimseartha seo ag ócáid taispeántais ar an 7 Nollaig 2021.  Beidh sonraí breise ar fáil níos déanaí sa bhliain ar www.donegallibrary.ie

 

 

Rate this Page

Select an option below

Map Services

Map Portal

 • winterweather Image
 • NWGreenway network icon
 • Donegal Tourism Logo
 • Rennet Image
 • NPPR Logo
 • Donegal Gathering Logo
 • Donegal Diaspora Logo
 • Public Art logo
 • Regional Cultural Centre logo
 • Spaceial logo
 • IrishWater
 • LEO