Donegal County Council Logo
Home > Your Council > Communications Office > Press Release from Jan 2021 > Launch of Flood Relief Schemes

07/05/21 - Launch of Flood Relief Schemes for Ballybofey-Stranorlar, Buncrana-Luddan and Ramelton

 

Donegal County Council, in partnership with the Office of Public Works, has appointed Byrne Looby Water Services Partners  to undertake engineering and environmental consultancy services for three flood relief schemes in Ballybofey – Stranorlar, Buncrana - Luddan, and Ramelton.  These schemes are a key part of the overall flood risk management strategy set out in the National Development Plan 2018 – 2027.

 

The primary objective of the schemes is to develop technically, socially, environmentally and economically acceptable flood protection measures in order to protect residential and commercial properties as well as community facilities and municipal infrastructure.  Through delivery of the primary objective, the project team will assess options based not only on their technical and economic suitability but also their environmental and social impact, progressing where possible measures which deliver benefits for these considerations.

 

Cathaoirleach of Donegal County Council, Councillor Rena Donaghey, stated that she welcomed today’s announcement of the advancement and delivery of these much awaited flood relief schemes for towns that have endured considerable impact from flooding in the past. It is very important that the local communities have their say and become involved in the public consultation process as the flooding solutions are developed.  This will help shape the design of the schemes that will ultimately protect and safeguard their communities.

 

Minister of State for the Office of Public Works and Flood Relief, Patrick O’Donovan TD, said ‘The appointment of Byrne Looby Water Services Partners to provide engineering and environmental consultancy services on the schemes for Ballybofey – Stranorlar, Buncrana - Luddan, and Ramelton is a welcome development in our joint efforts to develop and provide flood protections for these flood affected communities.  I look forward seeing the plans take shape over the coming years to alleviate the suffering of victims of flooding in Donegal.  No doubt this announcement will be welcomed by many small businesses and landowners too.’

 

Chief Executive of Donegal County Council, Mr John McLaughlin welcomed the strong working relationship that Donegal County Council has developed with the OPW in the delivery of flood relief schemes in the county. He said the Council looks forward to the successful progression of these three schemes in Ballybofey-Stranorlar, Buncranna-Luddan and Ramelton, along with the other flood relief schemes that are already progressing in Castlefin, Burnfoot, Glenties, Na Dunaibh and Kerrykeel, Lifford and Raphoe.

 

An initial public consultation will be launched in the coming months to seek the views of the communities of Ballybofey – Stranorlar, Buncrana - Luddan, and Ramelton on flooding and associated environmental issues that they feel need to be addressed as part of the schemes.  This consultation will also allow the project team to provide information to the communities on the processes that must be followed to deliver the scheme and the various studies that will have to take place.

 

 

 

Scéimeanna Faoisimh Tuilte le seoladh do Bhealach Féich – Srath an Urláir, agus do Bhun Cranncha – Lodán agus do Ráth Mealtain.

Tá Comhairle Contae Dhún na nGall, i gcomhpháirt le hOifig na nOibreacha Poiblí, i ndiaidh Byrne Looby Water Services Partners a cheapadh chun tabhairt faoi sheirbhísí um chomhairleoireacht innealtóireachta agus chomhshaoil a dhéanamh le haghaidh trí scéim faoisimh tuilte i mBealach Féich-Srath an Urláir, Bun Cranncha-Lodán agus do Ráth Mealtain. Tá na trí scéim seo ina gcuid thábhachtach den straitéis ghinearálta um bainistiú tuilte mar atá leagtha amach sa Phlean Forbartha Náisiúnta 2018-2027.

 

Is é an príomhchuspóir atá ag na scéimeanna ná beartais chosanta tuilte – atá inghlactha go teicniúil, go sóisialta, go heacnamúil agus ar bhonn timpeallachta – a fhorbairt chun sealúchais chónaithe agus tráchtála a chosaint, chomh maith le háiseanna pobail agus bonneagar bardais. Tríd an phríomhchuspóir a chur i gcrích, déanfaidh foireann an tionscadail na roghanna a mheas, bunaithe chan amháin ar a oiriúnacht theicniúil agus eacnamúil, ach ar a dtionchar go sóisialta agus ar an timpeallacht fosta, agus nuair is féidir, cuirfear beartais chun cinn a ghlacann na buntáistí seo san áireamh.

 

D’fháiltigh Cathaoirleach Chomhairle Contae Dhún na nGall, an Clr Rena Donaghey, roimh fhógra an lae inniu i dtaca le cur chun cinn agus cur i bhfeidhm na scéimeanna faoisimh tuilte seo, a bhfuil an-phráinn leo, le haghaidh bailte a d’fhulaing go mór ó thuilte san am atá thart. Tá sé fíorthábhachtach go mbeidh guth ag na pobail áitiúla agus go mbeidh siad páirteach sa phróiseas comhairliúcháin de réir mar atá na moltaí i dtaca le tuilte á bhforbairt. Cuideoidh seo leis na scéimeanna a dhearadh ar dhóigh a thugann cosaint do na pobail seo.

 

Dúirt an tAire Stáit d’Oifig na nOibreacha Poiblí agus Faoiseamh Tuilte, Patrick O’Donovan TD: “Is iontach an fhorbairt é, inár gcomhiarrachtaí chun cosaintí ó thuilte a fhorbairt agus a sholáthar do na pobail a fhulaingíonn ó thuilte, go bhfuil Byrne Looby Water Services Partners á cheapadh chun seirbhísí comhairleoireachta i dtaca le cúrsaí innealtóireachta agus timpeallachta a sholáthar do na scéimeanna i mBealach Féich-Srath an Urláir, Bun Cranncha – Lodán agus Ráth Mealtain. Tá mé ag tnúth go mór le dul chun cinn a fheiceáil sna pleananna sna blianta amach romhainn, chun an cruachás a bhíonn ar dhaoine de dheasca tuilte i nDún na nGall a mhaolú. Tá mé cinnte go gcuirfidh go leor gnólachtaí beaga agus úinéirí talún fáilte roimh an fhógra seo fosta.

 

D’fháiltigh Príomhfheidhmeannach Chomhairle Contae Dhún na nGall, John McLaughlin, roimh an chaidreamh láidir oibre atá ann idir Comhairle Contae Dhún na nGall agus Oifig na nOibreacha Poiblí leis na scéimeanna faoisimh tuilte a chur i gcrích sa chontae. Dúirt sé go bhfuil an Chomhairle ag súil go mór leis na trí scéim seo a chur chun cinn i mBealach Féich-Srath an Urláir, Bun Cranncha-Lodán agus Ráth Mealtain, chomh maith le roinnt scéimeanna eile d’fhaoiseamh tuilte atá ar siúl cheana féin i gCaisleán na Finne, Bun na hAbhann, na Gleannta, Na Dúnaibh agus an Cheathrú Chaol, Leifear agus Ráth Bhoth.

 

Cuirfear tús le comhairliúchán poiblí sna míonna amach romhainn chun tuairimí an phobail a fháil i mBealach Féich – Srath an Urláir, Bun Cranncha-Lodán, agus Ráth Mealtain, maidir le tuilte agus ceisteanna eile a bhaineann leis an chomhshaol a shíleann siad ar chóir iad a chur san áireamh mar chuid de na scéimeanna. Ligfidh an comhairliúchán seo d’fhoireann an tionscadail fosta eolas a chur ar fáil do na pobail maidir leis na próisis is gá cloí leo chun an scéim a chur i gcrích agus maidir leis na staidéir éagsúla is gá a dhéanamh.

Rate this Page

Select an option below

Map Services

Map Portal

 • winterweather Image
 • NWGreenway network icon
 • Donegal Tourism Logo
 • Rennet Image
 • NPPR Logo
 • Donegal Gathering Logo
 • Donegal Diaspora Logo
 • Public Art logo
 • Regional Cultural Centre logo
 • Spaceial logo
 • IrishWater
 • LEO