Donegal County Council Logo
Home > Your Council > Communications Office > Press Release from Jan 2021 > Science Week 2021

27/10/21 - Science Week 2021

Science Week 2021

 

Donegal County Council Library Service will present an exciting programme of online events for children during Science Week.  The festival takes place from 7 – 14 November in venues across Ireland, the focus this year is to highlight the potential of existing scientific discoveries and to ask what challenges are most important to the Irish public and how science can help.

 

Science Week is part of Science Foundation Ireland’s work to promote and celebrate the fascinating world of science. The aim is to encourage school children to engage with science in a fun and interactive way and promote awareness and understanding of the importance and relevance of STEM (Science, Technology, Engineering and Maths) to everyday life.

 

With our excellent line-up this year, children will learn about the latest inventions, learn about modern-day breakthroughs in science and medicine, how satellite technology changed our way of living due to space travel, and learn about the importance of worms from Ireland’s only Nobel Prize winner for medicine.

 

Belinda Glackin, Science Week Coordinator for Donegal County Council Library Service, said: “Science is central to helping children develop creativity, logic and critical thinking skills. Children are also paying closer attention to science in light of Covid-19, and we are thrilled to respond to that interest and provide high quality science events for young people in Donegal”

 

Dr William C. Campbell, Ireland’s only Nobel Prize winner for medicine, originally from Ramelton, will connect with children via Zoom to talk about how worms are fascinating. He has a Nobel Prize for helping to find new ways of stopping worms from making us sick. Children across Donegal can Join Bill and science writer Dr Claire O’Connell on Monday 7th November at 1 p.m. to find out more about Bill’s childhood in Donegal, how he studied science and how his work in an area called parasitology has helped lots of people around the world. 

 

Also on Monday 7th November, children will be introduced to Dr Emma Yhnell, a brain scientist, and an award-winning science writer. Emma has been involved in research since the day she was born. Born one of triplets, and three months early, she is alive today thanks to biomedical research. She believes that biomedical study impacts all of our lives. Children will join her and go on a journey through the brilliant brain. Emma will explain what it is like to be a scientist, alongside how the brain works and what we can do to keep our own brains healthy.

 

The programme also includes children’s authors and TV personalities Dr Jess French and Dr Shini Somara, as well as our very own Owen O’Doherty, author of Bright Sparks, and Lucinda Jacob author of Climate SOS.

 

Once again, in light of the ongoing Covid-19 restrictions, this year’s festival is a brilliant virtual event which is sure to inspire the young people of Donegal. All primary schools in Donegal will receive an electronic copy of the brochure. Although, events take place during school hours, they are open to homeschoolers, and to parents/guardians who have children isolating at home.

 

Children and families can find out what’s on for Science Week in Donegal at http://www.donegallibrary.ie/photoslider/scienceweek/ and by following our Facebook and Twitter accounts.

 

You can find also out how to become a library member at http://www.donegallibrary.ie/mainnavigation/findandrenew/donegal%20library%20catalogue/becomeamember/ and check our opening hours at

http://www.donegallibrary.ie/mainnavigation/useyourlibrary/openinghours/

  

We hope that Science Week 2021 will be a wonderfully creative and inspiring celebration of learning!

 

 

 

 

Féile Eolaíochta  2021

 

 

Cuirfidh Seirbhís Leabharlainne Dhún na nGall ar siúl clár iontach imeachtaí ar líne do pháistí i rith na Seachtaine Eolaíochta. Beidh an fhéile ar siúl ón 7 - 14 Samhain in ionaid ar fud na hÉireann. Is é an fócas i mbliana aird a tharraingt ar phoitéinseal na bhfionnachtana eolaíochta atá ann agus ceist a chur faoi na dúshláin is tábhachtaí do phobal na hÉireann agus cén doigh ar féidir leis an eolaíocht cuidiú.

 

Tá Seachtain na hEolaíochta mar chuid d’obair Fhondúireacht Eolaíochta na hÉireann chun réimse iontach na heolaíochta a chur chun cinn agus a cheiliúradh. Is í an aidhm ná páistí scoile a spreagadh chun páirt a ghlacadh san eolaíocht ar bhealach spraíúil agus idirghníomhach agus feasacht agus tuiscint ar thábhacht agus ábharthacht STEM (eolaíocht, teicneolaíocht, innealtóireacht agus matamaitic) a chur chun cinn sa saol laethúil.

 

Leis na himeachtaí den scoth atá againn i mbliana, foghlaimeoidh páistí faoi na haireagáin is déanaí, foghlaimeoidh siad faoi fhionnachtain an lae inniu san eolaíocht agus sa leigheas, faoin dóigh ar athraigh teicneolaíocht satailíte ár modh  maireachtála mar gheall ar thaisteal spáis, agus foghlaimeoidh siad faoi thábhacht péisteanna ón aon bhuaiteoir amháin a bhí ag Éirinn sa Duais Nobel don Leigheas.

 

Dúirt Belinda Glackin, Comhordaitheoir Sheachtain na hEolaíochta do Sheirbhís Leabharlainne Chomhairle Contae Dhún na nGall: “Tá an eolaíocht lárnach chun cuidiú le páistí scileanna cruthaitheachta, loighce agus smaointeoireachta criticiúla a fhorbairt. Tá an-aird  á tabhairt ag páistí ar an eolaíocht fosta mar gheall ar Covid-19, agus tá lúcháir orainn freagairt don spéis sin agus imeachtaí eolaíochta ar ardchaighdeán a chur ar siúl do dhaoine óga i nDún na nGall ”

 

Déanfaidh an Dr William C. Campbell, an t-aon bhuaiteoir Duais Nobel de chuid na hÉireann sa leigheas agus arb as Ráth Mealtainó dhúchas é, nascadh le páistí trí Zoom chun labhairt faoi cén fath a bhfuil péisteanna suimiúil. Tá Duais Nobel aige as cuidiú le bealaí nua a aimsiú chun péisteanna a chosc ó muid a dhéanamh tinn. Is féidir le páistí ar fud Dhún na nGall páirt a ghlacadh le Bill agus leis an scríbhneoir eolaíochta an Dr Claire O’Connell Dé Luain 7 Samhain ag 1 i.n. chun tuilleadh a fháil amach faoi óige Bill i nDún na nGall, an dóigh a ndearna sé staidéar ar an eolaíocht agus cén dóigh ar chuidigh a chuid oibre, i réimse ar a dtugtar seadeolaíocht, le go leor daoine ar fud an domhain.

 

Chomh maith leis sin, ar an Luan 7 Samhain, tabharfar deis do pháistí  bualadh leis an Dr Emma Yhnell, eolaí inchinne, agus scríbhneoir eolaíochta a bhfuil duaiseanna buaite aici. Tá baint ag Emma le taighde ón lá a rugadh í. Rugadh í mar dhuine de thrírín, trí mhí luath, agus tá sí beo inniu mar gheall ar thaighde bithleighis. Creideann sí go mbíonn tionchar ag staidéar bithleighis ar ár saol go léir. Beidh deis ag na páistí dul ar thuras tríd an inchinn. Míneoidh Emma cad é a bhfuil saol an eolaí cosúil leis, an dóigh a n-oibríonn an inchinn agus cad é is féidir linn a dhéanamh chun ár n-inchinn féin a choinneáil sláintiúil.

 

Tugann an clár le cheile údair pháistí agus pearsantachtaí teilifíse amhail an Dr Jess French agus an Dr Shini Somara, chomh maith le hEoghan Ó Dochairtaigh s’againn féin, údar Bright Sparks, agus Lucinda Jacob údar Climate SOS.

 

Arís eile, mar gheall ar na srianta leanúnacha Covid-19, is ócáid ​​fhíorúil í féile na bliana seo ar cinnte go spreagfaidh sí óige Dhún na nGall. Gheobhaidh gach bunscoil i nDún na nGall cóip leictreonach den bhróisiúr. Cé go dtarlaíonn imeachtaí le linn uaireanta scoile, tá siad oscailte do scólairí baile, agus do thuismitheoirí / chaomhnóirí a bhfuil páistí acu ag féinleithlisiú sa bhaile

 

Is féidir le páistí agus teaghlaigh fáil amach caidé atá ar siúl don tSeachtain Eolaíochta i nDún na nGall ar ár suíomh Gréasáin http://www.donegallibrary.ie/photoslider/scienceweek/ agus trí ár gcuntais Facebook agus Twitter a leanúint.

 

Is féidir leat a fháil amach fosta cén dóigh le bheith i do bhall leabharlainne ag http://www.donegallibrary.ie/mainnavigation/findandrenew/donegal%20library%20catalogue/becomeamember/  agus seiceáil ár n-uaireanta oscailte ag

http://www.donegallibrary.ie/mainnavigation/useyourlibrary/openinghours/

 

Tá súil againn go mbeidh Seachtain Eolaíochta 2021 cruthaitheach agus spreagúil agus ina ceiliúradh ar an fhoghlaim!

Rate this Page

Select an option below

Map Services

Map Portal

 • winterweather Image
 • NWGreenway network icon
 • Donegal Tourism Logo
 • Rennet Image
 • NPPR Logo
 • Donegal Gathering Logo
 • Donegal Diaspora Logo
 • Public Art logo
 • Regional Cultural Centre logo
 • Spaceial logo
 • IrishWater
 • LEO