Donegal County Council Logo

Menu

Home > Your Council > Communications Office > Press Releases 2023 > April

17/04/2023 - Buncrana to Carndonagh Greenway

Buncrana to Carndonagh Greenway

 

PUBLIC CONSULTATION 1

Donegal County Council with the support of Transport Infrastructure Ireland invite residents of the area, members of the public and other interested parties to participate in the first non-statutory public consultation for the Buncrana to Carndonagh Greenway Project.

The project is currently at Phase 1 (Concept & Feasibility), which includes the identification of a project Study Area and the key Constraints and Opportunities located within. The purpose of this public consultation is to inform the public of the project and to invite feedback on the project Study Area, the Constraints and Opportunities located within and any other features that the Design Team should consider.

To facilitate this, two in-person public consultation events will take place in Buncrana and Carndonagh as follows:

Inishowen Gateway Hotel, Railway Road, Buncrana, F93 PPH9

Tuesday 25th April 2023 - 14:00-20:00

Carndonagh PSC, Malin Road, Carndonagh,F93 YV1N, Council Chamber Room

Wednesday 26th April 2023 – 14:00-20.00

 

After the conclusion of the in-person consultation events above, public displays will be made available for a period of two weeks until Friday 12th  May at the following locations:

 

Carndonagh PSC, Malin Road, Carndonagh,F93 YV1N, Council Chamber Room. Opening hours 09:00 – 16.00 (Monday – Friday).

 

Buncrana Community Library (St Marys Rd, Ardaravan, Buncrana, F93 YK68. Opening hours  Monday & Saturdays 10:00 – 14:30;  Wednesday & Friday - 09:30 – 17.30 

 

For additional project information, or to complete the feedback form online, please visit the dedicated project website at https://buncranacarndonaghgreenway.ie. Information will be accessible online from Friday 21st April 2023. Submissions will be accepted until Friday 12th May 2023.

If you cannot attend one of our in-person events and are unable to access the website, please feel free to contact the project team by email on [email protected] or by post at Greenways Capital Projects, Donegal County Council, County House, Lifford, Co. Donegal, F93 Y622.

 

 

 

 

 

Glasbhealach Bhun Cranncha go Carn Domhnach

                                   

COMHAIRLIÚCHÁN POIBLÍ 1

Tá Comhairle Chontae Dhún na nGall, le tacaíocht ó Bhonneagar Iompair Éireann, ag iarraidh ar áitritheoirí sa cheantar, ar an phobal agus ar pháirtithe leasmhara eile a bheith páirteach sa chéad chomhairliúchán neamhreachtúil maidir le Tionscadal Ghlasbhealach Bhun Cranncha go Carn Domhnach.

Tá an tionscadal ag Céim 1 (Coincheap agus Féidearthacht) faoi láthair, lena n-áirítear tionscadal an Cheantair Staidéir agus na Príomhshrianta agus na Príomhdheiseanna atá laistigh de a aithint. Tá sé mar chuspóir leis an chomhairliúchán poiblí seo faisnéis a chur ar fáil don phobal maidir leis an tionscadal agus cuireadh a thabhairt don phobal aiseolas a sheoladh ar ais maidir le tionscadal an Cheantair Staidéir agus na Príomhshrianta agus na Príomhdheiseanna atá laistigh de agus aon ghnéithe eile ar chóir don fhoireann tionscadail athbhreithniú a dhéanamh orthu.

Chun an méid sin a éascú, tionólfar dhá imeacht comhairliúcháin phoiblí ar an láthair i mBun Cranncha agus i gCarn Domhnach mar seo a leanas:

 

Óstán an Inishowen Gateway, Bóthar an Iarnróid, Bun Cranncha, F93 PPH9

Dé Máirt an 25 Aibreán 2023 - 14:00-20:00

Ionad Seirbhísí Poiblí Charn Domhnach, Bóthar Mhálanna, Carn Domhnach, F93 YV1N, Seomra na Comhairle

Dé Céadaoin an 26 Aibreán 2023 - 14:00-20.00

 

Tar éis dheireadh na n-imeachtaí comhairliúcháin phoiblí ar an láthair, cuirfear taispeántais phoiblí ar fáil ar feadh tréimhse coicíse go dtí Dé hAoine an 12 Bealtaine sna hionaid seo a leanas:

Ionad Seirbhísí Poiblí Charn Domhnach, Bóthar Mhálanna, Carn Domhnach, F93 YV1N, Seomra na Comhairle Uaireanta oscailte 09:00 - 16:00 (Luan - Aoine).

Leabharlann Phobal Bhun Cranncha (Bóthar Naomh Muire, Ard Rámhann, Bun Cranncha, F93 YK68. Uaireanta oscailte gach Luan & Satharn 10:00 - 14:30; gach Céadaoin agus Aoine - 09:30 - 17:30 

Chun tuilleadh eolais a fháil ar an tionscadal, nó chun an fhoirm aiseolais a chomhlánú ar líne, téigh chuig leathanach gréasáin ar leith an tionscadail ag https://buncranacarndonaghgreenway.ie. Beidh teacht ar eolas ar líne ó Dé hAoine an 21 Aibreán 2023. Glacfar le haighneachtaí go dtí Dé hAoine an 12 Bealtaine 2023.

Murar féidir leat freastal ar cheann dár gcuid imeachtaí ar an láthair agus murar féidir leat rochtain a fháil ar an láithreán gréasáin, ná bíodh drogall ort teagmháil a dhéanamh ar ríomhphost le foireann an tionscadail ar [email protected] nó ar an phost ag an seoladh Tionscadail Chaipitil Glasbhealaí, Comhairle Chontae Dhún na nGall, Teach an Chontae, Leifear, Co. Dhún na nGall, F93 Y622.                                                           

 

Burtonport to Letterkenny Greenway logos